Förfarande för att veta huruvida transaktionsresultat i flöde av fonder eller inte?

Låt oss göra en fördjupad studie av förfarandet för att veta om transaktionen resulterar i flöde av pengar eller ej.

(1) Analysera transaktionen och ta reda på de två kontona som berörs.

(2) Gör journalåtkomst av transaktionen.

(3) Bestäm om räkenskaperna som är inblandade i transaktionen är aktuella eller icke aktuella.

(4) Om både de aktuella kontona är aktuella dvs. antingen omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder, leder det inte till flöde av medel.

(5) Om både det aktuella kontot är löpande, det vill säga antingen permanenta tillgångar eller permanenta skulder, leder det fortfarande inte till flödet av medel.

(6) Om räkenskaperna är sådana att en är ett löpande konto medan det andra är ett löpande konto, dvs nuvarande tillgång och varaktigt ansvar eller omsättningstillgångar och anläggningstillgångar, kortfristiga skulder och anläggningstillgångar eller nuvarande skuld och permanent ansvar då det resulterar i flödet av medel.

Exempel:

(A) Transaktioner som endast omfattar aktuella konton och därmed inte resulterar i flöde av fonder:

1. Kontanter upptagna från gäldenärer.

2. Räknefordringar realiserade.

3. Kontant betalat till borgenärer.

4. Betalning eller ansvarsfrihet.

5. Utgivna räkningar som betalas till kundfordringar.

6. Mottagna accepter från kunder.

7. Höjning av kortfristiga lån.

8. Försäljning av tillfälliga eller omsättbara investeringar.

9. Varor som köpts för kontanter eller krediter.

Analys av ovanstående transaktioner

1. Kontanter som samlats in från gäldenärer Tidningen ska vara:

Kontant A / C ... Dr.

Till Diverse Debitorer A / C

(B) Transaktioner som endast involverar icke-löpande konton och därmed inte resulterar i flöde av fonder:

1. Inköp av en ny maskin i utbyte av två gamla maskiner.

2. Inköp av byggnad eller möbler i utbyte av mark.

3. Omräkning av förlagslån till aktier.

4. Inlösen av preferensaktier i utbyte av förlagslån.

5. Överföringar till allmänna reserver mm

6. Betalning av bonus i form av aktier.

7. Inköp av anläggningstillgångar i utbyte av aktier, skuldebrev, obligationer eller långfristiga lån.

8. Avskrivning av fiktiva tillgångar.

9. Avskrivning av ackumulerade förluster eller rabatt vid emission av aktier mm

Analys av ovanstående transaktioner:

1. Inköp av en ny maskin i utbyte mot två gamla maskiner; Tidningen ska vara:

New Machinery A / C ... Dr.

Till Old Machinery A / c

Både New Machinery A / C och Old Machinery A / C är långfristiga konton och transaktionen påverkar därför inte fonderna. Kortfristiga tillgångar och kortfristiga skulder förblir oförändrade och därmed är rörelsekapitalet också detsamma. På liknande sätt resulterar följande transaktioner inte i flödet av medel:

(C) Transaktioner som involverar både nuvarande och icke-löpande konton och därmed resultat i flödet av fonder:

1. Emission av aktier för kontanter.

2. Emittering av obligationer för kontanter.

3. Upplåning av långfristiga lån.

4. Försäljning av anläggningstillgångar på kontanter eller krediter.

5. Försäljning av handelsinvesteringar.

6. Inlösen av preferensaktier.

7. Inlösen av obligationer.

8. Köp av anläggningstillgångar på kontanter eller krediter.

9. Inköp av långfristiga / handelsinvesteringar.

10. Betalning av bonus i kontanter.

11. Återbetalning av långfristiga lån.

12. Emission av aktier mot inköp av aktiehandel.

Analys av ovanstående transaktioner: