IT-infrastruktur: 3 grundläggande delar genom vilka IT-infrastrukturen är uppbyggd

IT-infrastrukturen är uppbyggd med hjälp av olika IT-resurser. Det är i stort sett uppbyggt på tre grundläggande delar:

(a) Information:

Information har definierats på olika sätt. Det är så eftersom det genereras och används på olika sätt i olika beslutssituationer. Vissa skulle definiera information som "kunskap om miljön som härrör från fakta. Andra uttryckte det helt enkelt som fakta placerade i ett sammanhang.

Mer funktionell definition är att det är en uppsättning fakta som minskar osäkerheten. Således kan information definieras som fakta som läggs i ett sammanhang för att erbjuda kunskaper om ett ämne eller minska osäkerheten om miljöelement.

Information är det viktigaste inslaget i IT-infrastruktur och dess upphandling är evolutionär och inte revolutionär. Information är en gemensam resurs och behöver utvecklas och delas för bättre utnyttjande. För att utnyttja denna resurs utvecklas andra delar i IT-infrastrukturen och utgör därför kärnan i IT-infrastrukturen.

(b) Tjänster:

Informationstjänster är möjligheterna att generera information. Eftersom affärsmiljön är dynamisk måste generering av information fortsätta kontinuerligt. IT-infrastrukturen måste således regelbundet ha tjänster för att generera information.

Dessa tjänster skulle kräva resurser för etablering och underhåll. Dessa resurser kan kallas databehandlingsresurser.

(c) Nätverk

Förutom lager av information och tjänster för att generera ny information, behöver vi ett fysiskt system för att länka användarna av information med informationslagret, samt processen att generera information.

Nätverket förbinder inte bara användarna med olika tjänster och lager av information men länkar även tjänsterna själva och olika delar av informationslagret.