Hur bestämmer du mängden marginal i transaktionen (eller kontot) vid vilken punkt som helst?

Mängden marginal mäts alltid i förhållande till dess relativa kapitalandel, vilket betraktas som investerarens säkerheter. En enkel formel kan användas med alla typer av långa inköp för att bestämma mängden marginal i transaktionen (eller kontot) vid vilken punkt som helst. I grund och botten krävs endast två uppgifter: (1) det rådande marknadsvärdet på de värdepapper som marginaliseras, och (2) hur mycket pengar som lånas eller storleken på marginallånet, vilket kallas debetsbalansen. Med tanke på denna information kan vi beräkna marginal enligt ekvation 1:

Marginal = Värde på värdepapper - Debetsaldo / Värde på värdepapper = VD / V

För att illustrera dess användning, överväga följande exempel. Antag att du vill köpa 100 aktier på Rs. 40 per aktie, med en initial marginal på 75 procent. Först måste vi bestämma hur denna Rs. 4 000 transaktioner kommer att finansieras. Om 75 procent av det (initial marginalbehovet) finansieras med eget kapital kan balansen (.25 procent) finansieras med ett marginallån.

Image Courtesy: zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2013/01/20130115_aapl.jpg

Därför kommer investeraren att låna Rs. 1000 (Rs 4000 x 75 = Rs 1000); det här är givetvis debiteringsbalansen. Resten (Rs 3 000) representerar investerarens eget kapital i transaktionen. Beloppet mäts som skillnaden mellan värdet på de värdepapper som marginaliseras (Rs. 1 000) och beloppet som lånas (Rs 3 000). Med andra ord är kapitalet representerat av täljaren (VD) i marginalformeln. Om över tiden flyttas aktiekursen till Rs. 50, skulle marginen då vara:

Det kan observeras att marginalen (eget kapital) i placeringspositionen nu har stigit till 80 procent. När aktiekursen går upp ökar också investerarens marginal.