7 Procedurer för jobborderkostnadssystem (med beräkningar)

Förfarandet för jobborderkostnadssystem kan sammanfattas enligt följande:

1. Ta emot en förfrågan:

Kunden kommer vanligtvis att fråga om pris, kvalitet som ska upprätthållas, varaktigheten inom vilken ordern ska utföras och annan specifikation av jobbet innan beställning görs.

2. Uppskattning av jobbet Pris:

Kostnadsrevisoren uppskattar kostnaden för jobbet med hänsyn till kundens specifikation. Vid beräkningen av beräkningen beaktas kostnaden för utförande av liknande jobb under föregående år och eventuella ändringar i de olika kostnadsberäkningarna. Den potentiella kunden informeras om uppskattningen av jobbet.

3. Mottagande av beställning:

Om kunden är nöjd med offertpriset och andra villkor för utförande, lägger han då ordern.

4. Produktionsorder:

Om jobbet är godkänt görs en produktionsorder av planeringsavdelningen. Det är i form av instruktioner utfärdade till förmannen för att fortsätta med produktens manfaktura. Det utgör en myndighet för att starta arbetet. Den innehåller all information om produktion. Den är upprättad med tillräckliga kopior, så att en kopia av samma kan ges till alla avdelningschefer eller formaner som är skyldiga att ta del i produktionen.

När en beställning mottas, tilldelas produktionsstyrningsavdelningen ett produktionsordernummer till det. Ibland kan arbetet delas upp och delnummer kan också tilldelas olika arbeten som utgör den utöver ett huvudnummer,

5. Inspelning av kostnader:

Kostnaderna samlas in och registreras för varje jobb under separat produktionsordernummer. I allmänhet upprätthålls jobbkostnadsblad (eller kort) för varje jobb. Detta är ett dokument som används för att registrera direkta material, direkta löner och allmänna kostnader för respektive jobb.

Baserna för kostnaderna är:

(a) Material:

Materialrekvisitioner, materialräkning eller materialutgåva analysblad.

b) Löner:

Driftsschema, jobbkort eller löneanalysblad.

c) Omkostnader:

Alla de grundläggande dokumenten kommer att innehålla korsreferens till respektive produktionsordernummer för enkelhetens skull vid insamling av kostnader.

Ett exemplar av arbetsbladet är som anges nedan:

6. Slutförande av jobb:

När ett jobb är färdigt skickas en slutrapport till kostnadsavdelningen. Utgifterna för varje elementskostnad uppgår och den totala arbetskostnaden fastställs. Den faktiska kostnaden jämförs med den beräknade kostnaden för att visa effektivitet eller ineffektivitet i drift.

7. Vinna eller förlust på jobbet:

Det bestäms genom att jämföra de faktiska utgifterna eller kostnaden med det erhållna priset.

Illustration 1:

Som nyutnämnd kostnadsredovisning finner du att försäljningspriset för jobb nr 1234 har beräknats enligt följande:

Illustration 2:

En arbetsorder för 500 enheter av en vara måste passera genom fyra olika maskiner, varav maskintiden är:

Pågående arbete:

Ibland ska konsoliderade slutförda jobbkonton vara förberedda tillsammans med konsoliderade arbetsuppgifter.

Utarbetandet av dessa konton diskuteras som under:

(i) Kontot för konsoliderade slutförda jobb debiteras med det totala beloppet som använts för material, arbetskraft och allmänna kostnader för alla slutförda jobb och krediteras av det belopp som mottagits från kunden på ett konto för slutförda jobb. Skillnaden är vinsten eller förlusten på avslutade jobb.

(ii) Det konsoliderade arbetskontot debiteras periodiskt med alla kostnader, direkt och indirekta, som uppkommer vid utförandet av arbetena och krediteras med kostnaden för slutförda jobb. Saldot i det här kontot när som helst motsvarar kostnaden för jobb som ännu inte slutförts.

Illustration 3:

Följande information för året som slutade 31 december 2011 erhålls från en fabriks bok och register: