Reviderade nationella luftkvalitetsstandarder

Miljö- och skogsvårdsdepartementet är glatt att tillkännage anmälan om de reviderade nationella klimatkvalitetsstandarderna 2009 i den officiella tidningen. Dessa gränsvärden för luftkvalitetsnormer ger en rättslig ram för kontrollen av luftföroreningar och skyddet för folkhälsan.

De tidigare befintliga nationella luftkvalitetsnormerna (NAAQS) anmäldes av kontrollföroreningsstyrelsen (CPCB) år 1994 enligt luftlagen, 1981 för sju parametrar, dvs. Suspended Particulate Matter (SPM), Respirable Particulate Matter (RPM), Svaveldioxid (SO2), Oxider av kväve (NOX), Kolmonoxid (CO), Ammoniak (NH3) och Bly (Pb).

Centralregeringen har därefter även anmält NAAQS för sex parametrar år 1996 enligt miljöskyddslagen 1986. Dessa reviderade standarder inkluderar initiativ som har utvecklats i samklang med globala bästa praxis och i överensstämmelse med den senaste utvecklingen inom teknik och forskning.

Några av de viktigaste funktionerna är:

jag. Arealklassificering baserad på markanvändning har gjorts bort så att industrin måste bekräfta till samma normer som bostadsområden.

ii. Standarderna ska tillämpas enhetligt med förväntan på stränga normer för NO 2 och SO 2 i de ekologiskt känsliga områdena.

III. De tidigare standarderna för bostadsområde har tillämpats enhetligt för finpartiklar (PM 10 ), CO och NH 3 . Strängare gränser för Pb, SO2 och NO2 har ordinerats även för bostadsområden.

iv. Suspended Particulate Matter (SPM) som parameter har ersatts med fin partikelformig substans (PM2 5) som är mer relevant för folkhälsan.

v. Andra nya parametrar, såsom ozon, arsenik, nickel, bensen och benso (a) pyren (BaP) har införts för första gången under NAAQS baserat på CPCB / IIT-forskning, WHO-riktlinjer och gränser för EU och praxis.

Även om Mercury inte har anmälts som en del av dessa reviderade standarder är ministeriet medveten om behovet av att övervaka detsamma. Ministeriet håller också på att utveckla ytterligare stödsystem för verkställighet, såsom National Environmental Protection Authority (NEPA) och National Green Tribunal (NGT) för att säkerställa en effektiv tillämpning av standarderna.

Den 6 oktober 2003 offentliggjordes den nationella automobilbränslepolitiken, som förutser ett fasat program för införande av Furo 2- 4 utsläpps- och bränslebestämmelser senast 2010. Implementeringsschemat för EU: s utsläppsnormer i Indien sammanfattas i tabell: 12 städer: Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmadabad, Pune, Surat, Kanpur, Lucknow, Sholapur och Agra.

Dessutom inför den nationella automobilbränslepolitiken vissa utsläppskrav för interstate bussar med väg som kommer från eller avslutas i Delhi eller de övriga 10 städerna. För 2-och 3-hjuliga hjul skulle Bharat Stage III (Euro 3) standarder träda i kraft den 1 april 2010. Regeringen kan ladda tung straff för att bryta mot alla dessa normer som initierats för att förbättra luftkvaliteten.