Avstämning av vinster och dess metoder (med prov)

Avstämning kommer att vara med avseende på vinst som beskrivs av de två uppsättningarna av böcker och beror på förklaringen av skillnaden mellan de faktiska omkostnaderna som redovisats i de finansiella böckerna och uppskattningarna för sådana utgifter som ingår i kostnadsberäkning av böcker.

Men det finns vissa kostnader som inte ingår i kostnadsböcker alls och vissa andra utgifter som inte ingår i finansiella böcker men ingår i kostnadsberäknade böcker. Bortsett från vinsttilldelning, såsom inkomstskatt eller utdelade utdelningar, kommer vissa kostnader inte att hittas vid kostnadsberäkning av böcker.

Kostnader som inte ingår i kostnadskonton:

1. Överskridande avskrivningar på anläggningar, byggnader mm (med sikte på att skapa hemliga reserver).

2. Avsättning för dåliga och osäkra fordringar.

3. Belopp som skrivs av immateriella tillgångar som goodwill eller kapitaltillskott karaktäriserar preliminära utgifter, försäkringsgarantier mm

4. Investeringar avskrivna.

5. Räntor som betalas (om räkenskapen beslutar att inkludera ränta i kostnadsräkningarna, kommer det fortfarande att finnas en skillnad; finansiella böcker visar bara det faktiska räntan, medan kostnadsböcker kan visa intresse för hela sysselsatt kapital).

6. Förluster vid försäljning av investeringar eller anläggningstillgångar.

7. Utgifter för bolagets aktieöverföringskontor.

8. Skador som betalas genom domstolar (förutom ansvar för arbetstagarens ersättning).

9. Straff för sena utförande av kontrakt.

10. Onormala materialförluster, onormal tomgångstid, skrotning av maskiner innan dess beräknade livslängd är över.

11. Ersättning till innehavaren överstigande rimlig gräns.

Inkomster ingår ej i kostnadsböcker:

Följande poster som finns på kreditsidan av företagets vinst- och förlustkonto kommer inte att beaktas i kostnadsböcker:

(a) Ränta, utdelningar, hyror etc., mottagen av bolaget.

(b) Resultat vid försäljning av investeringar eller anläggningstillgångar

c) Överföringsavgifter som erhållits vid överföringar av aktier.

(d) Skador som företaget fått från andra.

Kostnader ingår endast i kostnadsböcker:

Om bolaget äger lokalerna, betalar det inte hyra och det kommer därför inte att uppträda på debitssidan av resultaträkningen utan, som det har påpekats i kapitlet om indirekta kostnader, ett rimligt belopp i form av Hyran kommer alltså att inkluderas i Kostnadskontorets indirekta kostnader.

Värdering av lager:

Skillnaden i de två uppsättningarna av böcker uppstår också eftersom värderingen av stängningsbeståndet görs på olika sätt. Övningen i samband med kostnadsberäkning kan vara att värdera aktierna på kontokostnaden, det vill säga material, löner, arbetskostnader och kontokostnader. Vid pågående arbeten placeras den rättvisa andelen av arbetskostnader och kontokostnader i spärrkonton. Vid finansiella konton varierar praxis.

Stängningsbeståndet värderas vanligen till arbetskostnad och i arbetet med primärkostnad. självklart, om marknadspriset är lägre än kostnaden, kommer marknadspriset att ligga till grund för slutfört värde. Sålunda är en skillnad mellan resultat som visas av kostnadsräkenskaper och det av finansiella konton obligatoriskt.

Försoningsmetod:

Avstämning sker i slutet av en period genom att utarbeta en avstämningsförklaring. Vi kan antingen börja med vinst enligt kostnadskonton eller med vinst enligt finansiella konton (eller vinst- och förlustkonto) och ändra det mot bakgrund av skillnader eller skillnader, den justerade vinsten ska då vara lika med vinsten som beskrivs av annan uppsättning konto, dvs. finansiella konton eller kostnadsredovisning. Det är dock vanligt att börja med vinsten enligt Kostnadsräkningar.

Föremål som ska läggas till vinst enligt kostnadskonto:

Om vissa utgifter har överskridits i Kostnadsräkningar eller om vissa intäkter eller vinstmedel har uppkommit men inte har inkluderats i Kostnadskonton, ska de läggas till vinst enligt Kostnadskonton med sikte på att det överensstämmer med vinsten enligt Finansiella konton.

Exempel på sådana artiklar är:

(i) Överlåtelse i fabrik på kostnad, kontor på kostnad och försäljning till kostnaden i kostnadsböcker (eller under kostnad i finansiella böcker).

(ii) Inkomster visas endast i finansiella böcker

(iii) Börskurs övervärderad i kostnadsböcker och stängande lager undervärderad i kostnadsböcker.

(iv) Avskrivningar överladda i Kostnadsräkningar mm

Föremål som ska dras av från vinsten enligt kostnadskonton:

Från vinsten som avslöjas av kostnadsredovisningskostnader som inte ingår i kostnadsräkningar eller under absorption av indirekta kostnader måste dras av.

Exempel på sådana artiklar är:

(i) Vid tilldelning eller underlag av omkostnader i kostnadsräkningar (eller överbelopp i finansiella böcker.)

(ii) Kostnader som uppkommit och ingår i finansiella konton, men inte redovisade i kostnadskonton

(iii) Undervärdering av öppningsaktier och övervärderingar av slutlig lager i kostnadsräkningarna.

(iv) Avskrivningar underkostade i Kostnadskonton.

Följande är provformat för Avstämningsdeklaration: