Promotions Mix: 4 Faktorer som ett företag måste överväga för att förbättra deras Promotion Mix

Företagen måste överväga de givna faktorerna nedan för att utveckla deras kampanjmix!

1. Typ av produkt:

Kommunikationsblandningen skiljer sig beroende på vilken typ av produkt som något företag marknadsför.

Konsumentmarknadsförare brukar använda sig av marknadsföring, reklam, personlig försäljning och PR i den ordningen. Affärsmarknadsförare spenderar på personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, reklam och PR i den ordningen. Personlig försäljning är i allmänhet effektivare med komplexa, dyra och riskabla varor på en marknad med få men större köpare.

Reklam kan utföra följande funktioner på affärsmarknader

jag. Medvetenhetsbyggnad:

Det ger introduktion till företaget och dess produkter

ii. Begreppsbyggnad:

Om produkten innehåller nya funktioner kan en del förklaras effektivt genom reklam

III. Effektiv påminnelse.

Om utsikterna vet om produkten men är redo att köpa, är påminnelsemarknadsföring mer ekonomisk än försäljningssamtal

iv. Blygenerering:

Annonser som erbjuder broschyrer och bär företagets kontaktnummer kan vara ett effektivt sätt att skapa ledare för försäljningsrepresentanter

v. legitimering:

Försäljningsrepresentanter kan använda tårar av företagets annonser för att legitimera deras företag och produkter.

vi. Uppmuntran:

Reklam kan påminna kunder hur man använder produkten och försäkra dem om deras köp.

2. Köparens beredskapssteg:

Kampanjverktyg varierar i kostnadseffektivitet vid olika steg av köparberedskap.

jag. Awareness byggnadsstadiet:

Reklam och publicitet är de viktigaste verktygen i detta skede.

ii. Förståelse:

Kundförståelsen påverkas av reklam och personlig försäljning.

III. Conviction stadium:

Personlig försäljning påverkar för det mesta övertygelsesstadiet.

iv. Beställningsstadium:

I detta skede, där försäljningen är stängd och kunderna beställer produkterna, kan personlig försäljning och försäljningsreklam spela den viktiga delen.

v. Omarrangemangssteg:

Vid detta tillfälle kan personliga försäljnings- och försäljningsreklam också spela den viktiga delen tillsammans med påminnelser.

3. Produkt livsstil scen:

Kampanjverktyg varierar också i kostnadseffektivitet i olika stadier av PLC. Låt oss överväga olika stadier av PLC.

jag. Introduktionsstadium:

Reklam och publicitet har högsta kostnadseffektivitet följt av personlig försäljning för att få distributionstäckning och säljfrämjande åtgärder för att inducera rättegång

ii. Tillväxtstadiet:

Alla verktyg tonade ner som efterfrågan har sin egen drivkraft genom WOM

III. Förfallodatum:

Försäljningsfrämjande, reklam och personlig försäljning

iv. Avsluta scenen:

Försäljningsfrämjande stark; reklam och reklam är sänkta säljare ger produkten endast den minsta uppmärksamheten.

4. Antagande av push-pull-strategi:

Kampanjblandningen påverkas starkt av om företaget väljer att driva eller dra strategin. Push-strategi innebär att tillverkaren använder säljkår och handelsreklam för att inducera förmedlare att bära, marknadsföra och sälja produkten till slutanvändare. Dragstrategi innebär att tillverkaren använder reklam och konsumentfrämjande åtgärder för att få konsumenterna att fråga mellanhänder för produkten.

Den viktigaste punkten att komma ihåg är att alla kampanjer ska vara sammanhängande. Allt ska driva i samma riktning, vilket ger ett sammanhängande övergripande budskap, förstärker och inte fungerar mot andra delar av marknadsföringsblandningen och den totala strategin. Eftersom olika delar av blandningen kan utformas vid olika tidpunkter, ibland av olika personer, är det lätt att bortse från detta, men någonstans måste det finnas ett kontrollerande sinne som dömer allt mot varumärkets positionering och företagsstrategin.

Konsistens över tid har också stressats och är värt att understryka. Alla de stora varumärkena visar stor konsistens över tiden, och detta förstärks av konsekvent reklam och marknadsföring. Men det bör beaktas att ingen av dessa uppmaningar bör utesluta kreativitet.