IT-resurser: Viktiga IT-resurser som krävs för att generera information

Viktiga IT-resurser som krävs för att generera information!

Information genereras genom att bearbeta fakta. Dessa fakta kan representeras av symboler, såsom alfabet, siffror, diagram, grafer, bilder etc. och de är populärt kända som data. För att utveckla tjänster för att generera information skulle man behöva databehandlingsresurser eller IT-resurser.

Dessa resurser kan i stor utsträckning klassificeras i fyra kategorier, nämligen hårdvara, mjukvara, data och personalresurser (se figur 1.5). Det är viktigt för en chef att vara medveten om egenskaperna och betydelsen av vart och ett av dessa resurser. Sådan medvetenhet hjälper inte bara chefen att planera IT-infrastrukturen utan också att bedöma kostnaden för IT-infrastrukturen.

1. Datorhårdvara:

Datorhårdvara avser datorsystem och annan tillhörande utrustning, inklusive de kommunikationslänkar som en modern IT-installation kan behöva. Med den snabba utvecklingen inom datormaskinteknik finns en mängd olika datorsystem med olika storlekar, hastigheter och funktionella funktioner.

För att kunna bestämma kraven på hårdvara resurser är det nödvändigt att korrekt bedöma IT-behovets behov, volymen av data som ska bearbetas, datakällor, datainsamlingens komplexitet och effekter av andra relaterade faktorer. En sådan bedömning bör också göra förutsättningar för förväntade förändringar av dessa faktorer i framtiden.

Faktum är att krav från IT-infrastruktur ökar när IT-infrastrukturen mognar i alla företag. Eftersom IT-infrastrukturen används, blir människor i företaget bekanta med systemet, dess tillämpningar och fördelar. På samma sätt, med ökad användning av IT-infrastruktur utvecklas nya applikationer och befintliga applikationer förbättras på grund av den mottagna feedbacken.

Detta leder till ökad efterfrågan från IT-infrastrukturen. Det är därför lämpligt att vidta tillräckliga åtgärder för en sådan ökning av kraven från infrastrukturen. På grund av mycket hög obsolansgrad i datorindustrin och nedåtgående trender i hårdvarupriserna är det lämpligt att hålla planperioden för beräkningsbehov så korta som möjligt. Dessa och andra relaterade frågor rörande utformningen av IT-infrastruktur ska tas upp senare i boken.

2. Programvara :

När det gäller att helt enkelt sätta samman datarelaterade datorprogram kallas kollektivt datorsoftware. Programvara är livsnerven för IT-infrastrukturen och det gör datorns maskinvarufunktion. Programvaran bestämmer vad hårdvaran gör och gör hårdvaran.

Programvara är således en mycket viktig IT-resurs och måste väljas noggrant och underhållas korrekt. Programvara, som är immateriell, får ibland baksätet i planeringen för en IT-infrastruktur. Faktum är att ett felaktigt urval av programvara kan bli en viktig orsak till att en IT-infrastruktur misslyckas för att uppnå sina mål.

Till skillnad från datormaskinvara är programvaruuppköp en långsam process som innebär en fortsatt insats för förvärv, underhåll och förbättring. Ett rikt bibliotek med välprövade mjukvarupaket för att möta informationsbehov hos ett företag är en värdefull resurs för alla IT-infrastrukturer.

Datorsoftware kan faktiskt skydda IT-infrastrukturen mot potentiella faror / fel i de övriga tre grundläggande IT-resurserna.

3. Data:

Data är samlingar av fakta eller händelser som representeras i form av symboler, såsom siffror, alfabet, bilder, grafer etc. Insamling, bearbetning och lagring av data är de viktigaste funktionerna i en IT-infrastruktur. Data är de grundläggande råvarorna i processen för att generera information. Data kan samlas in från interna källor och externa källor.

Data är allmänt tillgängliga i olika format genom att använda olika metoder för fastställande och värdering för varje dataobjekt. De flesta av de interna uppgifterna är välstrukturerade, tydligt definierade och fullständiga. Men externa data är fyllda med en mängd svagheter med avseende på dessa egenskaper.

Korrekt integration av intern och extern data är avgörande för att generera kvalitetsinformation. Data som en IT-resurs är märklig i den meningen att de flesta av uppgifterna förvärvas över en tidsperiod. Även om en rad olika källor till externa data erbjuder den från hyllan (t.ex. Internet, Commercial Databases), används en stor del av data internt och det tar därför lång tid att förvärva det.

Tyvärr är data som registreras på magnetiska medier mer utsatta för risker för fysisk säkerhet och integritet. Hög inspelningstäthet på dessa medier och dess exponering för olyckor i maskinvara gör det nödvändigt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa säkerheten.

Hög densitet av inspelning och snabb överförbarhet av datorläsbar data utgör faror för konfidentialiteten av data. Obehörig tillgång till data kan leda till stor skada för företagets intresse. Det är nödvändigt att noggrant bevara och skydda denna resurs.

4. Personal :

Effektiviteten av en IT-infrastruktur är en funktion av den typ av IT-personal som är tillgänglig för den. Faktum är att det bästa av datormaskinvara, programvara och data kan vara bortskämd och kan orsaka kaos om personalen inte är kompetent, ärlig eller pålitlig.

Egenskaper som kompetens, ärlighet och tillförlitlighet är kritiska för alla arbetsmiljöer. Men i IT-infrastruktur är det allt viktigare. Hårdvara är mycket känslig utrustning, och programvara och data är immateriella och bräckliga.

Eftersom informationen som genereras med hjälp av IT-infrastruktur är avsedd för vägledande åtgärder i företaget, kan eventuella fel i generering av information vara dyrt. Eftersom mänskliga resurser är katalysatorer som producerar information, blir deras roll avgörande för effektiviteten.

Det finns ett stort gap mellan efterfrågan och utbudet av datorproffs och därmed är omsättningen hos IT-anställda kanske högst. Enligt en undersökning som gjordes av "Dataquest" tidningen, är Indien i genomsnitt 3.9 år i genomsnitt 3.9 år och den genomsnittliga arbetskraftomsättningen inom dataindustrin är 16% per år.

En annan undersökning sätter den genomsnittliga omsättningsgraden på 14%. Det tillägger att 60% av de undersökta företagen planerar att öka sin anställning av IT-proffs. De viktigaste faktorerna som driver ökad anställning av IT-personal inkluderar tekniska trender och hög tillväxt i IT-branschen.

Väsentliga hopp i lön och möjlighet vid uppdatering och uppgradering av kunskap hindrar datorns personal att förändra sina jobb. Det är därför viktigt att ge nödvändiga färdigheter bland användare av informationssystem också. Detta minskar beroendet av datortekniker för den dagliga användningen av systemet.

5. Elements of Information System:

Eftersom kvaliteten på information som genereras genom IT-infrastrukturen i stor utsträckning beror på IT-resurserna, kallas de också ibland som delar av informationssystem. Vissa författare lägger till ytterligare ett element i den här listan - det är förfaranden.

Dessa förfaranden omfattar operativa och kontrollmetoder för användning av IT-infrastruktur. Förfarandena spelar en viktig roll i ett smidigt och effektivt utnyttjande av informationsresurs. De skyddar också informationsresursen och behåller sin kvalitet.

Sålunda hänvisar rutinerna som informationssystem till instruktionerna till användarna angående användningen av IT-infrastruktur för normal daglig verksamhet och även för hantering av speciella situationer som systemfel och krascher. De inkluderar också behörigheter för användaråtkomst och katastrofåtervinning. Dessa element av informationssystem är representerade i fig. 1, 6.