7 Faktorer att överväga för att bestämma löne- och lönestruktur för arbetstagare

Följande faktorer bör beaktas vid fastställande av löner för arbetstagare:

(i) Fackföreningar:

Fackföreningarna försöker arbeta och påverka lönerna främst genom att reglera eller påverka arbetskraften. Fackföreningarna har sitt inflytande på högre löner och ersättningar genom kollektivförhandlingar med ledningens företrädare.

Om de misslyckas i sitt försök att höja löne- och andra ersättningar genom kollektiva förhandlingar, slår de till strejk och andra metoder där arbetsutbudet begränsas. Detta utövar ett slags inflytande på de anställda som berörs, delvis testar arbetsförbundets krav.

(ii) Personlig uppfattning om lön:

Huruvida lönen är tillräcklig och rättvis beror inte bara på det belopp som betalas utan också på perceptionerna och synpunkterna från löntagarna. Trots att lönen ligger över lönefrekvensen i samhället om den är lägre än medarbetarens anspråk är lägre, anses den vara ojämförlig mot löntagarnas ögon. En mans uppfattning om hans lönsamhet kommer utan tvekan att påverka hans beteende när han går med och fortsätter i organisationen.

iii) Levnadskostnader:

En annan viktig faktor som påverkar lönen är kostnaden för levnadsjustering av lönerna. Detta tillvägagångssätt tenderar att variera penninglönen beroende på variationerna i levnadskostnadsindex efter stigande eller fallande i den allmänna prisnivån och konsumentprisindex. Det är en väsentlig beståndsdel i långsiktiga arbetskontrakt om det inte föreskrivs att lönebestämmelsen ska återupptas regelbundet.

Det finns mätproblem både för att fastställa produktivitet och levnadskostnader. Detta problem kan leda till bristande förståelse och enhällighet hos ledningen och arbetarna.

iv) Regeringslagstiftning:

Lagarna passerade och den arbetspolitik som regeringen bildat har ett viktigt inflytande på de löner som de anställda betalar. Löner kan inte fastställas under den nivå som regeringen föreskriver. Lagarna om minimilön, arbetstid, lika lön för lika arbete, utbetalning av lön och andra ersättningar, betalning av bonus mm har utfärdats och verkställts för att uppnå en rättvis rättvishet för att kompensera arbetarklassen.

(v) Möjlighet att betala:

Arbetsföreningarna har ofta krävt en ökning av lönen på grund av att företaget är välmående och kan betala. De grundläggande faktorerna för lönefrekvensen för det enskilda företaget utgår dock från utbud och efterfrågan. Om företaget är marginellt och inte har råd att betala konkurrenskraftiga priser, kommer dess anställda i allmänhet att lämna det för bättre betalande jobb. Denna justering är emellertid varken omedelbar eller perfekt på grund av problem med arbetsoförmåga och brist på perfekt kunskap om alternativ. Om företaget är mycket framgångsrikt är det lite behov av att betala för mer än de konkurrenskraftiga priserna för att erhålla personal.

(vi) Tillgång och efterfrågan:

Som tidigare nämnts är lönen ett pris för tjänster som utförs av en arbetstagare eller anställd. Företaget önskar dessa tjänster, och det måste betala ett pris som kommer att frambringa utbudet, vilket styrs av den enskilda arbetstagaren eller av en grupp arbetstagare som verkar tillsammans genom sina fackföreningar. Det praktiska resultatet av tillämpningen av denna lag för tillgång och efterfrågan är skapandet av "löneinkomst".

Det är inte praktiskt att rita efterfrågan och utbudskurvor för varje jobb i en organisation trots att teoretiskt sett finns en separat kurva för varje jobb. Men i allmänhet, om något verkar för att minska utbudet av arbete, såsom begränsning av en viss fackförening, kommer det att finnas en tendens att öka lönen. Omvända av varje situation kommer sannolikt att leda till en minskning av arbetstagarlönen, förutsatt att andra faktorer, såsom de som diskuteras nedan, inte ingriper.

(vii) Produktivitet:

I ökande grad finns det en tendens till att löneökningar ökar till produktivitetsökningar. Produktivitet är nyckelfaktorn i ett företags verksamhet. Höga löner och låga kostnader är endast möjliga när produktiviteten ökar väsentligt. Ovanstående faktorer har ett slags generellt inflytande på lönesumman. Dessutom finns det flera faktorer som påverkar den individuella skillnaden i lönesatser.

De viktigaste faktorer som påverkar de enskilda skillnaderna i lönesatser är:

(a) Arbetarens kapacitet och ålder

b) Utbildningsbevis

c) Arbetslivserfarenhet

d) Faror som är inblandade i arbetet.

e) Främjande möjligheter

(f) Den rådande lönen i samhället;

g) Sysselsättningens stabilitet

h) efterfrågan på produkten och

(i) Vinster eller överskott som uppnås av organisationen.