4 Stor strategi som måste följas för outsourcing IT-tjänster

Några av de stora strategier som måste följas för outsourcing IT-tjänster är följande:

Det är viktigt för ett företag att formulera sin strategi för outsourcing av IT-tjänster.

Image Courtesy: vaxman.de/my_machines/dornier/do80/do80_isf_empty.jpg

Även om det inte finns några välprövade regler i detta avseende, kan det dock identifieras några delar av strategin för outsourcing.

(a) Selectivity:

Det är bättre att vara selektiv när man använder outsourcing av applikationsutvecklingstjänster. Man kan bara välja de program som inte är kritiska, behöver spara tid och är inte föremål för frekventa förändringar i miljön. Det kan inte vara tillrådligt att outsourca tjänster relaterade till missionskritiska tillämpningar.

På samma sätt är de tjänster som involverar stora investeringar otrogna tekniker också bra kandidater för outsourcing. Grunden för selektivitet ska dock vara organisationsspecifik och beror inte bara på verksamhetens karaktär utan också på den övergripande strategin hos toppledningen och dess breda politiska ram.

(b) Definiera innehållet i förpackningen:

En annan viktig aspekt av outsourcing är att definiera innehållet i outsourcingpaketet och servicestandard som förväntas till det pris som avtalats. Grundprincipen i detta avseende är att ingenting kommer fri "och sålunda bör innehållet i outsourcingpaketet minimeras för att minska kostnaderna.

Definiera innehållet här skulle också innefatta att definiera vilken information som faktiskt krävs, när, var och hur det kan genereras. Outsourcing är fördelaktigt och mindre riskabelt när kunden förstår sina krav.

(c) Flexibilitet i arrangemanget:

Arrangemanget med konsulten för applikationsutveckling bör inte innehålla villkor som sätter företaget i en oåterkallelig position. Arrangemanget bör ge företagets flexibilitet möjlighet att ändra arbetsomfång, villkor mm när det gäller förändringar i affärssituationer.

(d) Kontroll:

Utvecklingsapplikationsutveckling är ingen försäkring mot försening i utvecklingsprojekt. Således är kontroll över scheman för applikationsutvecklingsprojekt nödvändigt för kunden. Som i de flesta fall utförs ett stort utvecklingsarbete på konsultens webbplats. Det finns således ett behov av att se till att klientföretaget har direkt tillgång till den plats där utvecklingsarbetet ska äga rum så att man kan övervaka projektets framsteg.