Vad är betydelsen av investerare på värdepappersmarknaden?

Betydelsen av Investor på värdepappersmarknaden är följande:

Investerare är ryggraden på värdepappersmarknaden. Skydd av deras intressen är viktigast för NSE. För att främja deras intressen har NSE inrättat system för att säkerställa tillgången till adekvata, aktuella och korrekta uppgifter till investerare för att de ska kunna fatta välgrundade beslut.

Det säkerställer att kritisk och priskänslig information som når utbytet görs tillgänglig för alla klasser av investerare vid samma tidpunkt. Sådan priskänslig information som bonusmeddelanden, sammanslagningar, ny affärsverksamhet etc. mottagen från företagen sprids till alla marknadsaktörer via nätverket av NSE-terminaler över hela Indien.

Image Courtesy: directmylink.com/images/nyse.jpg

Åtgärd initieras av Börsen där någon form av priskänslig information inte tillhandahålls till Börsen vid den föreskrivna tiden. Det bekräftar rykten om rykten och sprider fakta i investerarnas intresse. I ett försök att underlätta det befintliga informationsspridningssystemet av de börsnoterade företagen lanserade NSE det elektroniska gränssnittet för börsnoterade företag i

Augusti 2004. Under det nya systemet hanteras alla företagsmeddelanden inklusive styrelsens möten som måste offentliggöras på marknaden elektroniskt på ett rakt igenom och hands-free sätt.

Det genomför också olika seminarier och program för investerarna över hela landet för att utbilda dem om sina rättigheter och skyldigheter. De är också medvetna om de försiktighetsåtgärder som de behöver ta när de handlar på värdepappersmarknaden.

Det gör ett revisionsspår tillgängligt på begäran för alla transaktioner som genomförs på NSE för att göra det möjligt för investerare att motverka handelns detaljer för de affärer som utförs på hans vägnar av medlemmen. Det har också föreskrivit och gjort ansträngningar för att säkerställa genomförandet av olika skyddsåtgärder som tidsplaner för utfärdande av noter, för att ta emot medel och värdepapper som köpts av investerare, segregering av kundfonder och värdepapper från medlemmar etc.

Börsen har också lanserat en möjlighet att verifiera affärer på NSE-webbplatsen. Med hjälp av denna facilitet kan en investerare som fått en notering från handelsmedlemmen påbörja kontrollen om handeln har genomförts.

NSE har infört ett system för att klargöra investerarens grunder för frågor / frågor relaterade till / mot handelsmedlemmar / företag. Investor Grievance Cell of NSE är bemannad av ett team av proffs som har relevant erfarenhet inom värdepappersmarknader, företags- och rättsliga frågor och är specialutbildade för att identifiera problem som investeraren står inför och snabbt och snabbt och effektivt hitta en lösning.

Det tar upp klagomål avseende handel som utförs på NSE genom sin NEAT-terminal och dirigeras via NSE-handelsmedlem eller SEBI-registrerad delmäklare av NSE-handelsmedlem och handel med företag som handlas på NSE.

Investor Protection Fund:

En del kudde till investerarnas intressen ges av Investors Protection Funds (IPFs) som upprättats av börsen. Börserna upprätthåller en IPF för att ta hand om investeraranspråk, vilket kan uppstå genom att handelsmedlemmen inte har avvecklat sina förpliktelser, som har blivit förklarad som betalningsskyldig när det gäller handel som utförs på börsen. Det högsta beloppet för fordran som betalas från fonden till investeraren är Rs. 10 lakh.