Användbara villkor som används vid värdering av goodwill

Här redogör vi för följande fem användbara termer som används vid värdering av goodwill, dvs (1) Framtida upprätthållbar vinst, (2) Genomsnittlig vinst (3) Anställd kapital, (4) Medelantal anställd, och (5) Normal avkastning .

A. Framtida upprätthållbar vinst :

Det är ingenting annat än det framtida vinst som sannolikt kommer att bli förtjänat. Den beräknade framtida vinsten ska fastställas på grundval av tidigare vinster, vilket är väldigt signifikant när värdet på goodwill beräknas.

Följande punkter bör noga övervägas vid beräkningen av framtida vinst:

(i) Normal driftskostnader ska redovisas inklusive avskrivningar på tillgångar, räntor på förlagslån etc .;

ii) Värdering av anläggningstillgångar bör inte ingå, medan uppskattning i omsättningstillgångar borde ingå.

(iii) Intäkter från tillgångar utanför handeln bör uteslutas.

iv) engångskostnader som eventuellt inte uppstår i framtiden ska inte ingå

(v) Eventuell tillfällig inkomst (som inte förväntas i framtiden) bör inte ingå.

vi) Det bör föreskrivas beskattning.

(vii) Om någon reserv skapas, ska samma dras av och

(viii) Preferensutdelning ska alltid dras av från vinst.

Illustration 1:

Följande information presenteras för fem år som slutar 31 december 2008:

Anläggningstillgångar har omvärderats och detsamma uppvisade en uppskattning av Rs. 5, 00 000 (avskrivningar ska gälla @ 10% pa). Bolaget har ett 8% preferensaktiekapital på Rs. 1, 00 000. Den nuvarande skattesatsen kan tas @ 50%.

Beräkna framtida lönsam vinst.

Lösning:

Genomsnittlig vinst (före skatt och styrelsearvoden) (dvs vinst + skatt + styrelsearvoden)

Styrelsens ersättning har betraktats som Rs. 6 000, dvs det belopp som gäller den 31 december 2008, och inte genomsnittet, eftersom detsamma inte kan betalas mindre än Rs. 6 000 i framtiden.

B. Genomsnittlig vinst:

Genomsnittlig vinst kan beräknas på följande sätt:

(1) Enkel Genomsnitt; och

(2) Vägt genomsnitt.

(1) Enkelt medelvärde

Det är inget annat än den enkla genomsnittliga vinsten för de senaste åren:

Genomsnittlig vinst = Summa vinst för alla år / Antal år

Illustration 2:

A. Ltd. köper verksamhet från B. Ltd. den 31 december 2008.

Vinster som B Ltd. förvärvade för föregående år slutade den 31 december varje år var:

2005 Rs. 10 tusen

2006 Rs. 15 tusen

2007 Rs. 13 tusen

2008 Rs. 12 tusen

Beräkna den genomsnittliga vinsten.

Lösning:

Beräkning av genomsnittlig vinst:

Genomsnittlig vinst = Rs. 10 000 + Rs. 15 000 + Rs. 13 000 + Rs. 12 tusen / 4

= Rs. 12, 500

(2) Vägt genomsnitt:

Den faktiska vinsten multipliceras med respektive antal vikter (säg 1, 2, 3 och 4 ......) för att få mängden produkt:

Genomsnittlig vinst = Totalt Produkt / Nej. av vikter

( Obs! Handledning: Vägd genomsnittlig vinst beaktas när vinstutvecklingen stiger.)

Illustration 3:

Vinsten från X Ltd. för de senaste 4 åren var som under 2005 Rs. 10 tusen; 2006 Rs. 12 tusen; 2007 Rs. 8000; 2008 Rs. 15 tusen. Beräkna den vägda genomsnittliga vinsten efter att vikten 1, 2, 3 och 4 har tilldelats vinsten.

C. Kapitalanställd:

Vid beräkningen av företagets goodwill är det väldigt viktigt att fastställa värdet på sysselsatt kapital, eftersom en företags vinst kan motiveras endast när det gäller sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital kan beräknas med hjälp av följande:

Illustration 4:

Från följande balansräkning av X Co. Ltd. per 31.12.2008, kontrollera antal anställda:

(i) Bruttoinvesterad kapital;

(ii) Anställd kapital; och

(iii) Innehavarens kapitalanställda:

Du får också veta att byggnadens verkliga värde nu är Rs. 1, 10 000 och marknadsvärdet på Furniture & Fixture är endast Rs. 15 tusen. Nuvarande marknadsvärde för Plant & Machinery är Rs. 50 tusen. Av Debitorerna, Rs. 5000 betraktas som dåliga.

D. Medelantal anställda:

Det är den modifierade versionen av sysselsatt kapital.

Medelantalet sysselsatt kapital kan beräknas genom att lägga till det avslutande kapitalet som sysselsätts med öppet sysselsatt kapital och fördela detsamma med två:

E. Normal avkastning:

Värdering av goodwill påverkas kraftigt av den intjäningsgrad som investerarna förväntas av sina investeringar - eftersom normal vinstnivå är fastställd från ovanstående förväntningar från de nämnda investerarna.

Avkastningen som uppfyller en allmän investerare på hans investering i näringsliv eller industri sägs vara den normala avkastningsräntan. Det är också känt som genomsnittlig avkastning, normal intäktsinkomst, avkastning, rimlig avkastning, generell förväntning, standardränta osv.

Den normala avkastningen bör justeras efter justering av vissa villkor:

(i) Högre bankränta:

Om bankräntan ökar, förväntar investerarna också en högre avkastning,

ii) Investeringsperioder:

Om investeringstiden är kort är avkastningen lägre och vice versa.

(iii) Risk:

Riskfyllda investeringar kräver alltid en högre avkastning.

(iv) Allmänna bommen:

Om det finns en boom i branschen, förväntar investerarna en högre avkastning och som sådan ökar den normala avkastningen.