Standardisering: Betydelse och behov

Låt oss göra en fördjupad studie av betydelsen och behovet av standardisering.

Betydelse av standardisering:

Standardisering hänvisar till införandet av en mer rigid och smal uppsättning regler. I bokföringen är standardiseringsbegreppet som antagits av Europeiska gemenskapen (harmoniseringsorganet) harmonisering som tillåter förekomsten av olika standarder i olika medlemsländer. Vilka är i harmoni med varandra.

Behov av standardisering:

Företagen har gått på internationella områden. De köper och säljer inte bara över nationsgränser utan söker även investeringskapital på Global Capital-marknaden.

I. Investerare och finansanalytiker:

Investerare och finansanalytiker får nytta av jämförbarhet av internationell finansiell information Finansanalytiker skulle försäkra sig om tillförlitligheten och jämförbarheten av bokslutet.

Turner har med rätta sagt i sitt citat "sådan jämförbarhet skulle eliminera nuvarande missförstånd om tillförlitligheten av utländska finansiella rapporter och ta bort en av de viktigaste hindren för flödet av internationella investeringar."

Ett annat citat från International Securities Commission (International Organization of Securities Commission) säger att "Internationell mångfald i redovisningspraxis har potential att minska det globala kapitalflödet." För att underlätta investerings- och kreditbesluten bör bokslutet vara logiskt, önskvärt, konsekvent och framförallt jämförbart.

II. Multinationella företag:

Bristen på harmonisering medför en enorm ekonomisk börda för dessa företag. Regleringskrav i de flesta nationer kräver att utländska företag förbereder finansiella uppgifter i enlighet med lokala rapporteringskrav. Med det resultat att ett företag som är verksamt internationellt kan behöva medföra väsentliga extra kostnader för att få sitt finansiella rapporteringssystem till den nivå som krävs och önskas. I USA krävs exempelvis att utländska företag ska tillhandahålla finansiell information liknande inhemska företag i enlighet med US GAAP.

III. Redovisning yrke:

Harmonisering är en väg till professionalism. Det leder till rörlighet för redovisningspersonal. Standardisering av redovisningspraxis leder till snabbare internationalisering av redovisningsprofessionen. Professionella bokföringsföretag kan fungera i olika länder om det finns enhetliga redovisningsprinciper och principer.

IV. Statliga och inkomsterna:

Skillnad i regler om vinstmätning komplicerar uppgift för inkomstmyndigheter som hanterar utländska inkomster.