Rättaktiga aktier: Betydelse, fördelar och SEBI: s roll

Låt oss göra en fördjupad studie av ett företags rättigheter. Efter att du läst den här artikeln kommer du att lära dig om: 1. Betydelse av Rättaktiga aktier 2. Beslut om att utfärda rättaktiga aktier 3. Syfte 4. Fördelar 5. SEBI: s roll.

Betydelse av Rättaktiga aktier:

Sec. 81 § 1 aktiebolagslagen, 1956, anger att rättaktiga aktier är de aktier som emitteras efter den ursprungliga emissionen av aktier men som innehar en inneboende rätt att de nuvarande aktieägarna ska teckna aktierna i proportion till deras innehav. Sådana aktier ska pro rata erbjudas till befintliga aktieägare.

Erbjudandet av denna typ av aktier skall ske i form av ett meddelande med uppgifter om de erbjudna aktierna och inom en tid av minst 15 dagar från dagen för erbjudandet för godkännande av sådant erbjudande. Dessa aktier kan också utfärdas till de nya medlemmarna när de befintliga aktieägarna inte accepterar erbjudandet inom 15 dagar eller mer.

Vanligtvis utdelas dessa aktier bland de befintliga aktieägarna med en koncessionell kurs.

Sec. 81 (1) anger vidare bestämmelsen om emission av Right Shares som:

(a) Sådana nya aktier ska erbjudas de personer som vid tidpunkten för erbjudandet innehar innehav av aktierna i bolaget i proportion, så snart som omständigheterna tillåter, till den kapital som uppbärs på dessa aktier i det datum.

b) Den ovannämnda aktören ska uppges genom uppsägning med angivande av antalet erbjudna aktier och begränsning av en tid som inte är mindre än 15 dagar från det datum då erbjudandet inom vilket erbjudandet, om inte accepterat, anses ha avslagits.

(c) Erbjudandet av aktierna kan avstå erbjudandet till förmån för någon av personerna, såvida inte bolagets artiklar föreskriver något annat.

d) Efter utgången av den tid som anges i ovannämnda meddelande eller vid mottagandet av tidigare intimiteter från den person som ett sådant meddelande har meddelats om att han inte accepterar de erbjudna aktierna, får styrelsen avyttra dem på ett sätt som de tycker mest gynnsamma för företaget. Aktier som utfärdas enligt detta avsnitt kallas "Rätt" aktier. Men innan de utfärdar sådana aktier måste det offentliga företaget följa SEBI: s riktlinjer i detta avseende.

Undantag [Sek. 81 (1A)]:

Enligt ovanstående avsnitt kan bolaget under vissa omständigheter erbjuda ytterligare frågor till andra än de befintliga aktieägarna.

Under omständigheterna måste företaget följa något av följande förfaranden:

(i) Om en särskild resolution fattas av bolaget på bolagsstämman.

(ii) Om ingen särskild resolution godkänns, då

(a) Ett förslag i resolutionen godkänns genom majoritetens ledamöter, och

(b) Det godkänns av styrelsen på den vägnar. Staten måste vara nöjd innan godkännandet av förslaget är det mest fördelaktigt för företaget.

Sec. 81 (3) föreskrivs att reglerna i sek. 81 (1) gäller inte

(i) Till ett privat företag; eller

ii) Om det tecknade kapitalet för ett offentligt bolag ökas på grund av förlagsinnehavarna eller borgenärerna som gav möjlighet att omvandla skulden eller lånen till andel av bolaget. Man måste komma ihåg att en rättighet är ett alternativ och inte en skyldighet för befintliga aktieägare att köpa aktier till det angivna priset.

En aktieägare har emellertid fyra följande alternativ avseende "Rättemissioner":

(i) Att utöva rätten;

(ii) Att sälja sina rättigheter

(iii) Att behålla Rättigheterna tills de löper ut. och

(iv) Att sälja befintliga aktier och samtidigt köpa nya aktier.

En fallstudie:

Tata Steel Limited Rights Issue Tilldelningsstatus (Extract):

Beslut om att utfärda rättaktiga aktier:

Under utgivandet av "Rättaktiga aktier" måste finanschefen överväga följande punkter eftersom utgåvan av "Right Shares" innebär en del komplikationer:

en. Erbjudandepris:

Anbudspriset måste oftast vara lägre än det gällande marknadspriset, annars kommer aktieägarna inte att vara intresserade av att teckna aktierna. Skillnaden mellan marknadspriset och anbudspriset är inget annat än "rätt" för att tjäna vinst. Det behöver inte sägas att anbudspriset är bestämt på grundval av några faktorer. nämligen förväntat resultat / avkastning, marknadskänslighet för erbjudande etc.

b. Rätt förhållande:

Eftersom de totala kraven på fonderna är kända kan antalet rättaktiga aktier som kan utfärdas bestämmas genom att dividera de totala erforderliga fonderna med anbudspriset. Rätt förhållande är commuted efter jämförelse av de nya aktier som ska emitteras och de befintliga aktierna.

Syftet med att utfärda rättaktiga aktier:

"Rätt" aktier utfärdas för följande ändamål:

(i) Rätt aktier utges för att kontrollera intressen hos de befintliga aktieägarna. Tvärtom, om aktierna erbjuds bland utomstående, kommer de befintliga aktieägarnas kontrollmöjligheter att påverkas negativt.

(ii) På grund av utspädningen av aktiernas värde hindrar "Right" -andelar förluster som kan uppstå för de befintliga aktieägarna.

Fördelar med rättaktiga aktier:

"Rätt" aktier har följande fördelar:

(a) Utgivning av "Right Share" är billigare än det offentliga erbjudandet som ingen mäklare, ingen provision betalas.

(b) Det här är en reell besparing för företagen. Ett offentligt erbjudande är relativt dyrt.

(c) Kostnaden för att utfärda "Right" -andelen är lägre än den totala kostnaden för offentligemission.

(d) Eftersom aktierna "Rätt" erbjuds till de befintliga aktieägarna proportionellt kvarstår ägande och kontroll i samma grupps händer.

(e) Existerande aktieägare har rätt att förvärva "Right" -andelen.

f) Existerande aktieägare kan utöva sin rättighet eller sälja sina rättigheter om de vill göra det.

En fallstudie:

Följande företag har utfärdat rättaktiga aktier under perioden 1999-2006 bland annat:

SEBI: s roll i en företrädesemission:

Ett företag som gör en offentlig emission eller ett börsnoterat bolag som gör en företrädesemission av mer än Rs. 50 lakh är skyldig att lämna ett utkast till erbjudande med SEBI för sina observationer. Företaget kan fortsätta vidare med frågan först efter att ha erhållit observationer från SEBI.

Självklart rekommenderar SEBI inte något problem eller tar det heller inget ansvar för finansiell sundhet för något system eller det projekt för vilket frågan föreslås eller för riktigheten av de uttalanden som gjorts eller yttranden som anges i erbjudandedokumentet .

Det blir uppenbart att inlämnande av erbjudandehandlingar från SEBI inte på något sätt ska anses eller tolkas så att detsamma har rensats eller godkänts av SEBI. Ledningschefen intygar att upplysningarna i erbjudandehandlingen är generellt tillräckliga och överensstämmer med SEBI: s riktlinjer för upplysningar och investerarens skydd.

Detta krav är att underlätta för investerare att fatta ett välgrundat beslut för att göra investeringar i den föreslagna frågan. Investerarna borde fatta ett välgrundat beslut uteslutande av dem baserat på innehållet i erbjudandehandlingarna. SEBI förbinder sig inte med någon emission / emittent och borde inte på något sätt tolkas som en garanti för de medel som investeraren föreslår att investera genom emissionen.

Illustration 1:

Utarbeta ett uttalande som visar grunden för tilldelning som gjorts avseende rättaktiga aktier från följande uppgifter presenterade av X Ltd .:

X Ltd utfärdade 1, 50, 000 aktier av Rs. 10 vardera i förhållande till kontanter som rättemission:

Redovisningssteg:

Posterna är samma som vanliga emissioner av aktier till allmänheten.

Illustration 2:

X Ltd har ett emitterat kapital på 50 000 aktier i Rs. 10 varav varav Rs. 8 per aktie inbetalt. Nu tog företaget följande beslut:

(i) Förlorar 200 aktier varav endast Rs. 5 per aktie har blivit inbetalt och omfördelat samma till Rs. 12 per aktie (upplagt värde Rs 8).

(ii) Delvis betalda aktier betalas fullt ut genom kapitalisering av Reserv.

(iii) Högeraktier utfärdas i förhållandet mellan en fullbetald aktie för varje fem befintliga aktier, till Rs. 12 per aktie.

Visa posterna (anta att företaget har en stor del av General Reserve).

Värdering av rättigheter:

För att kunna göra en korrekt värdering av Högerrelaterade aktier måste marknadsvärdet på de gamla innehaven och det totala emissionspriset för de nya innehaven läggas till och detsamma måste divideras med det totala antalet nya och gamla innehav. Värdet av Right kommer att vara skillnaden mellan resultatet som erhållits och marknadsvärdet på aktier. Därav

Illustration 3:

Andelvärdet på ett företags aktier är Rs. 10 och den nuvarande marknaden Rs. 17. Bolaget utfärdar rättaktiga aktier till 3 aktier i varje fem befintliga aktier, varvid "Right"-aktierna prissätts till Rs. 13.

Beräkna värdet på 'Höger'.