Inlösen av obligationer genom omräkning (bokföringsuppgifter)

Obligationerna kan lösas genom att konvertera dem till aktier i enlighet med villkoren för deras emission. Aktiebolagslagen förbjuder all icke konvertibel del av förlagslån som ska lösas genom konvertering. Detta innebär att skulden kommer att lösas in genom omräkning endast om de utfärdas som sådana och inget kontantutflöde kommer att äga rum och därmed finns det inget krav på att skapa Debenture Redemption Reserve. När obligationerna lösas genom omvandling måste förlagsinnehavarna ansöka om samma sak.

För konvertering registrerar ett företag följande poster:

(A) När Debentures löses in i Par:

(i) för belopp som förfaller till innehavare av skuldinnehavare

Debentures A / C Dr.

Till Debenture innehavare A / c

(ii) När obligationer omvandlas till andel i takt med:

Debentures a / c Dr (med nominellt värde av förlagslån)

Till Aktiekapital a / c

(iii) När obligationer konverteras till aktier -Arabatt:

Förlagsinnehavare a / c Dr (Nominellt värde)

Rabatt vid emission av aktier a / c Dr (med rabatt)

Till Aktiekapital A / C (Med nominellt värde av aktier)

(iv) När skuldebrev omvandlas till aktier -An premie:

Förlagsinnehavare a / c Dr (Nominellt värde av förlagslån)

Till Aktiekapital A / C (Nominellt värde av emitterade aktier)

Till värdepapperspremie reservera a / c (med skillnad)

Vid beräkningen av antalet aktier som ska utfärdas divideras teckningsvärdet av inlösenbara förlagslån med aktiekursen. Emissionspris på andel av Rs. 10 blir Rs. 10 om det utfärdas i pari, blir det 10 + 2 = 12, om det utfärdas till 20% premie. Det blir 10-1 = 9, om det utfärdas till 10% rabatt.

(B) När Debentures löses in till Premium, genom omvandling till aktier:

(i) För belopp som betalas till innehavare av skulden:

Debentures A / C Dr (med NV)

Premium på Inlösen A / C Dr (med premie på inlösen)

Till Debenture innehavare A / c

(ii) För avgivning av förlagslån genom emission av aktier i pari:

Debenture Holders A / C Dr.

Till Aktiekapital A / c

(iii) För avveckling av skuldebrev genom emission av aktier till premie:

Debenture Holders A / C Dr.

Till Aktiekapital A / c

Till Securities Premium Reserve A / c

Notera:

Uppmärksamhet på eleverna är dragna till det faktum att när skulden utfärdades till rabatterade priser tidigare och nu är inlösen av dessa obligationer genom omräkning, kan det uppstå följande två möjligheter:

(a) Rabatt på skuldförbindelser har skrivits av före konvertering

(b) Rabatt på skuldförbindelser har inte skrivits av vid tidpunkten för konvertering.

I den första situationen kan omvandlingsposterna överföras enligt situationen enligt ovan. När emellertid rabatt på förlag inte har skrivits av före konvertering, men med hänsyn till bestämmelserna i avsnitt 79, är det väsentligt att oskrivet rabatt på skulden måste krediteras vid tidpunkten för överföring av inlösen för inlösen.

Illustration:

Journalisera följande transaktion i Sun Ltd: s böcker:

(i) 100 12% Skulder av Rs. 100 varje emission till en rabatt på 10% omvandlades till 10% preferensaktier av Rs. 100 utdelade till ett premie på 25%. Obligationerna omräknades enligt innehavarnas innehav före inlösendagen.

(ii) 100 12% Skulder av Rs. 500 var var och en omvandlad till 15% skuldbindningar av Rs. 100 vardera. De nya obligationerna utfärdades med en rabatt på 20%.

(iii) Emitterat 500 10% Skulder av Rs. 100 vardera med en rabatt på 10% inlösningsbar till ett premie på 5%.