Prisförhandling, konkurrenskraftig budgivning och prismedvetenhet

Prisförhandling, konkurrenskraftig budgivning och prismedvetenhet!

en. Prisförhandling:

Prisförhandlingar är ett vanligt inslag i serviceprissättning i ett antal tjänstesektorer. Till exempel förhandlas priser på många professionella tjänster. Det är också vanligt i konsumenttjänster som bilreparationer, utlandsresor och ekonomiskt stöd (t.ex. banklån). Vissa specialiserade affärstjänster, som plantuthyrning, försäkringar och marknadsundersökningar prissätts också genom förhandlingar.

b. Konkurrensgivande budgivning:

Vissa tjänstekontrakt, särskilt på organisatoriska marknader, kan tilldelas på grundval av konkurrensgivande bud eller anbud. Ett bud är ett anbudspris. Det bygger på förväntningar på hur konkurrenterna kommer att prissätta sina tjänster.

Om ett budgivande företag vill få ett kontrakt måste det också överväga kostnaderna för att bestämma den lägsta prisnivå som den borde bjuda på. För närvarande tillämpas ett antal modeller i budgivning för att ta hänsyn till konkurrenternas troliga bud och de försöker att beräkna förväntad vinst vid olika budpriser. Mer sofistikerade modeller tar hänsyn till tidigare budgivningsdata för att avleda budpriser.

En studie som har granskat problemen med konkurrensutsatt erbjudande från en köpare och en säljares synpunkt identifierar ett antal nackdelar för båda parter på tjänstemarknaderna. Från säljarens synvinkel är det tid, ansträngning och kostnad som berörs, möjligheten att idéer lånas och överförs till konkurrenter och svårigheter att veta hur bud utvärderas ses som argument mot deras användning.

För köparen är det dags att problem med tidpunkten för förslag och överväganden om huruvida specifikationen är snäv eller flexibel, tyder på att alternativen kan vara mer tillfredsställande (t.ex. rotera jobb bland kontakter).

c. Prismedvetenhet:

Det finns inga bevis som tyder på att prismedvetenheten är tjänstemarknaderna är annorlunda i sin mångfald från prismedvetenhet som finns på marknader för varor. Låg prismedvetenhet har hittats i olika miljöer som professionella tjänster, godstransporter och begravningar.

Om prismedvetenheten är låg på en servicemarknad är två strategier relevanta för prismakare:

(a) utnyttja den låga medvetenheten genom det diskretion det erbjuder

(b) Marknaden är medveten om prisnivåer och därmed kopplar konkurrenskraftiga tjänster (t.ex. flygpriser).

Prismedvetenhetsstudier är ett exempel på var marknadsundersökning kan användas på tjänstemarknader. Prisjusteringar kan ofta göras när medvetenhetsstudier har genomförts och det finns bevis för att analysmetoden "buy-response", som används på många varuarknader, kan vara lämplig för tjänster som kemtvätt och resebyråer.