Förbereda slutkonton: 7 Huvudjusteringar

Följande artikel markerar de sju huvudjusteringarna som ska beaktas före slutkonton. Justeringarna är: 1. Avskrivningar 2. Inkomstskatt 3. Emission och förverkande av aktier 4. Emission och förverkande av andelar 5. Företagsutdelningskvot (CDT) 6. MODVAT 7. Delbar vinst.

Justering # 1. Avskrivningar:

Avsättningar för avskrivningar och de metoder som föreskrivs i aktiebolagslagen:

För närvarande gör aktiebolagslagen avskrivning en laglig tvång, dvs. enligt sek. 205, kan ett företag inte deklarera och betala utdelning för något räkenskapsår utan vinst före avskrivningar. I bolagsloven fastställs också hur avskrivningarna ska utarbetas.

Enligt sek. 205 (2) i lagen måste avskrivningar göras antingen

(a) I den utsträckning som anges i Sec. 350 eller,

b) När det gäller varje post avskrivbar tillgång för ett sådant belopp som uppnås genom att dela upp 95 procent av den ursprungliga kostnaden till bolaget inom den angivna perioden avseende sådan tillgång. eller,

c) På annan grund som har godkänts av staten, vilket medför avskrivning av 95% av den ursprungliga kostnaden för bolaget för varje sådan avskrivningsbar tillgång vid utgången av den angivna perioden. eller

d) När det gäller alla andra avskrivningsbara tillgångar för vilka ingen avskrivningsgrad har fastställts enligt Indian Income Tax Act, 1961, eller de regler som gjorts enligt denna, på en sådan grund som kan godkännas av staten genom en allmän order publicerad i den officiella tidningen eller av någon särskild ordning i ett visst fall.

Lagen föreskrev också att när avskrivningar tillhandahålls på det sätt som anges ovan (a), (b), (c), vilken tillgång som säljs, kasseras, rivas eller förstörs (före full avskrivning av avskrivningar) överskottet av WDV över sina försäljningspriser ska skrivas av under räkenskapsåret.

På samma sätt gäller för klausulerna b och c ovan att den angivna perioden avseende en avskrivningsbar tillgång innebär antalet år vid slutet av vilka minst 95% av den ursprungliga kostnaden för den tillgången skulle ha tillhandahållits av Avskrivningsformen om avskrivningarna ska beräknas enligt Sec. 350 aktiebolagslagen. Eftersom skattelättnadstakten har ökat kraftigt, anser företagen att det är extremt svårt att deklarera och betala utdelning efter avskrivning av avskrivningar. För detta ändamål föreslogs ett ändringsförslag.

Nödvändigt att nämna att efter en sådan ändring ska avskrivningar beräknas enligt de föreskrivna räntorna som har angivits-lagen i bilaga XIV enligt följande:

(i) Tillgångar har klargjorts som:

(en byggnad;

b) Maskiner och maskiner;

c) Möbler och tillbehör

d) fartyg

(ii) Avskrivningspriser har endast föreskrivits enligt följande alternativ, viz .:

(a) Raklinjemetod och

(b) Minskande balansmetod.

iii) Vid tillägg eller sålda / kasserade / rivna etc. ska avskrivningar beräknas pro rata.

(iv) Avskrivningsgraden för dubbelskiftning / Triple-Shift-bearbetning har endast tillämpats vid anläggningar och maskiner.

De priser som anges i schemat (några av dem) är:

Behandling:

(a) Om avskrivningar ges endast i försöksbalans:

Samma kommer att uppträda på debet av vinst och förlust A / c genom att passera den vanliga stängningsbeteckningen: dvs:

Vinst och förlust a / c

Till Avskrivningar A / c

(b) Om avskrivningar ges i justeringen:

Samma kommer att förekomma i debiteringssidan för resultat- och förlustkontot och kommer också att dras av från respektive tillgångar från tillgångssidan av balansräkningen med följande vanliga poster:

Avskrivningar A / C Dr.

Till tillgångar A / c

Vinst och förlust a / c

Till Avskrivningar A / c

(c) Om Avskrivningskonto ges endast i försöksbalans:

Detsamma kommer att dras av från respektive tillgångar eller det kan uppträda på skuldsidan i balansräkningen (om tillgångens värde visas till ursprungliga kostnaden). Ingen journalpost krävs för ändamålet.

(d) Om avsättningar för avskrivning anges i försöksbalansen men avskrivningar ges i justeringarna:

I så fall visas avskrivningskonto i debiteringssidan av vinst- och förlustkontot och detsamma kommer att läggas till avsättning för avskrivningskonto genom att skicka följande post:

Justering # 2. Inkomstskatt:

(a) Skatt avdragsgärd vid källa:

Enligt sek. 193 och 194 i inkomstskatten, 1961, avräknas inkomstskatt vid utbetalning av lön, ränta, utdelning mm vid källan och beloppet som dras av måste deponeras till centralbankens kredit. Det är anledningen till att, om någon balans är kvar, detsamma framstår som ett ansvar för bolaget och visas som ett kreditbalans.

Behandling:

(b) Skattedragning vid källan från inkomst:

(c) Förskottsbetalning av skatt:

Enligt bestämmelserna i lagen om inkomstskatt 1961 (sek 208 till 219) betalas förskottsskatt under föregående år innan intäkterna har bedömts utifrån beräknat resultat, trots att inkomsterna för föregående år bedöms under bedömningsåret.

Posten för detta ändamål kommer att vara:

d) Avsättning för beskattning:

Enligt bestämmelserna i skattelagstiftningen bör det fastställas beskattning och det är en avgift mot vinst och inte en vinstdisposition.

Vid avräkning (efter fastställande av skatteskuld) för beskattning mot skattskyldighet kommer posten att vara:

Sammanfattningsvis kommer detsamma att visas i debiteringssidan för resultat- och förlustkontot och visas också som en kortfristig skuld under huvudet Aktuella skulder och avsättningar. Nu, efter bedömning, om det konstateras att den skatt som har bedömts är mer än beloppet av avsättning för beskattning, kommer samma debiteras till vinst och förlustkonto och i motsatt fall kommer det att vändas.

Posten kommer att vara:

Notera:

Man måste komma ihåg att förskottsskatt som har betalats bör justeras mot Avsättning för Skatt genom att debitera Avsättning för Skattekonto och kreditering Advance Tax Account.

AS 22- "Redovisning av inkomstskatt":

Enligt AS 22 ska skattekostnaderna beräknas på grundval av skatteeffektsredovisning som ska belastas resultat- och förlustkonto i stället för traditionell redovisningsmetod där skatt beräknas på nettoresultatet för det aktuella året.

Enligt AS 22:

Räkenskapsintäkter (förlust) är en nettoresultat för en period, som redovisas i resultaträkningen, före avdrag för inkomstskattskostnader eller inkomstskattbesparing.

Skattepliktig inkomst (skattemässig förlust) är inkomstbeloppet (förlust) för en period som bestäms i enlighet med skattelagstiftningen, baserat på vilken inkomstskatt som ska betalas (återvinningsbar) fastställs.

Skattekostnader (skattesparande) är summan av nuvarande skatt och uppskjuten skatt som belastas eller krediteras periodens resultaträkning.

Aktuell skatt är det belopp av inkomstskatt som är fast besluten att betala (återvinningsbar) avseende den skattepliktiga inkomsten (skatteförlust) för en period.

Uppskjuten skatt är skatteeffekten av tidsskillnader.

Timingskillnader är skillnaderna mellan beskattningsbar inkomst och bokföringsinkomst för en period som härstammar från en period och kan återföras i en eller flera efterföljande period (er).

Permanenta skillnader är skillnaderna mellan skattepliktig inkomst och bokföringsinkomst för en period som härstammar från en period och reserveras inte senare.

Uppskjuten skatt ska redovisas för alla tidsskillnader som omfattas av försiktighetshänsynen.

Uppskjutna skattefordringar ska redovisas och överföras endast i den utsträckning det finns en rimlig säkerhet att tillräcklig framtida beskattningsbar inkomst kommer att finnas tillgänglig mot vilken sådana uppskjutna skattefordringar kan realiseras.

Uppskjutna skattemässiga tillgångar eller skulder ska separat redovisas på skuldsidan i balansräkningen under separata rubriker.

Illustration 1:

Följande är utdrag ur försöksbalansen för Y Ltd per den 31 mars 2001:

Bedömningen för år 1999-2000 slutfördes under 2000-2001. Den sammanlagda skatteskulden för det året fastställdes till Rs.22.000. Nettoresultatet förvärvades av företaget under 2000-2001 före skatt uppgår till Rs.40.000. Företaget är i 35% skattefästet. Passera journalposter och visa hur de olika objekten kommer att visas i företagets balansräkning.

Illustration 2:

Försöksbalansen för Complex Ltd. per 31 mars 1998 visar följande punkter:

Följande ytterligare information ges:

(i) Förskottsbetalning av inkomstskatt inkluderar Rs.1, 40, 000 för 1996-1997;

ii) Den faktiska skatteskulden för 1996-1997 uppgår till Rs.1, 52, 000 och ingen effekt för detta har hittills givits i konton.

iii) Avsättning för inkomstskatt måste göras för 1999-98 för Rs.1, 60, 000.

Du måste förbereda:

(a) Avsättning för inkomstskattekonto

(b) Förskottsbetalning av inkomstskattekonto;

c) Skulder för Skattekonto; och visa också hur relevanta poster kommer att visas i resultaträkningen och bolagets balansräkning.

Justering # 3. Utgåva och förverkande av aktier:

(a) In-Arrear:

In-Arrear-konto visas bara när någon aktieägare misslyckas med att betala belopp som ska betalas vid tilldelning eller samtal vid tidpunkten för utfärdande av aktier.

Vi skickar följande vanliga poster till syftet:

Call-in-Arrear A / C

Att dela tilldelning A / C (belopp som inte erhållits vid tilldelningen)

"Dela första samtal A / C (belopp som inte mottogs vid första samtalet)

"Dela slutligt samtal A / C (belopp som inte mottogs vid slutsamtal)

In-Arrear visas i debiteringssidorna i försöksbalansen medan inlösenbeloppet dras från det uppkallade kapitalet på skuldsidan i balansräkningen.

(b) Förlorade aktier Konto:

Om någon aktieägare misslyckas med att betala belopp på grund av antingen tilldelning eller första samtal eller sista samtal, kan bolagets ledamöter förlora dessa aktier genom att följa följande vanliga poster:

Vid förverkande av aktier uppvisar förverkande konton ett kreditbalans som kommer att uppträda på kreditsidan av en försöksbalans. Men detsamma visas som ett tillägg med det inbetalda aktiekapitalkontot på skuldsidan i balansräkningen.

Justering # 4. Utdelning:

Utdelning betyder den del av vinsten som fördelas mellan aktieägarna i ett bolag, dvs det är ett kvitto på en del av vinsten av aktieägarna i förhållande till deras respektive aktieinnehav. Utdelningen förklaras av styrelsen som måste godkännas av aktieägarna på bolagsstämman.

Regler om utdelning:

1. Beslut vid bolagsstämman:

Styrelsen bestämmer vilken del av koncernens nettoresultat som ska delas ut till aktieägarna. Beloppet eller utdelningsgraden bestämd av styrelsen ska sanktioneras av ledamöterna på bolagsstämman. Medlemmarna kan minska det belopp som styrelsen bestämmer men kan inte öka det.

2. Utbetalning av utdelning i Andel till Inbetalt kapital (sek. 93):

Utdelning kan betalas i proportion till aktiernas nominella värde eller i proportion till inbetalt kapital.

3. Utdelning som endast ska betalas ut av vinst (§ 205):

Utdelning kan inte betalas ut av kapitalet. Det måste betalas ut för vinst under det aktuella året eller av vinsten från föregående räkenskapsår, det vill säga vinstmedel, vinsten uppnåddes efter att ha avskrivits på det sätt som fastställs i lagen eller av både eller utan pengar tillhandahållen av centralregeringen eller en statsregering för utbetalning av utdelning enligt en garanti från den regeringen.

4. Utdelning i händelse av otillräcklighet eller frånvaro av vinst:

Företaget kan deklarera utdelning utav den ackumulerade vinsten som den förvärvade under föregående år i händelse av otillräcklig vinst.

5. Betalning av obetald eller ej ansedd utdelning (stycke 205 B):

Varje person som påstår sig ha rätt till eventuella pengar som överförs till Investor Education and Protection Fund som inrättats enligt sek. 205C kan ansöka om den myndighet eller den kommitté som utses under fonden, för återbetalning av pengar till följd av honom,

6. Inrättande av investerarnas utbildnings- och skyddsfond (Avsnitt 205C):

Staten ska upprätta en fond som kallas Investors utbildnings- och skyddsfond.

7. Utdelning som ska betalas till de registrerade aktieägarna (punkt 206):

Utdelningen ska endast betalas till:

(a) Den registrerade aktieägaren eller till hans order eller till hans bankirer, eller

(b) Om en aktieoption har utfärdats, till innehavaren av en sådan warrant eller hans bankirer.

8. Rätt till utdelning, rättaktiga aktier och bonusaktier (punkt 206A):

En person som är registrerad aktieägare är berättigad att erhålla utdelning och erbjudande för rättigheter eller bonusaktier.

9. Straff för försummelse Styrelseledamöter:

När utdelningen har deklarerats ska den betalas inom 30 dagar från dagen för utdelningens utlämnande till varje aktieägare som berättigar till utdelning. Som standard är varje direktör straffbar med enkel fängelse i upp till 7 dagar och med bra.

(a) Interimsutdelning:

Bolagsordningen kan bemyndiga styrelseledamöterna att förklara delårsutdelning, dvs utdelning mellan två redovisningsperioder eller två bolagsstämma före utarbetandet av slutredovisningen. Styrelsen kan betala utdelningen till de medlemmar som framgår av bolagets vinst - Artikel 86, tabell A. Men innan de förklarar en mellanliggande utdelning måste styrelsen försäkra sig om att bolaget upprätthåller en sund ekonomisk ställning och sådana utdelningar betalas ut av vinst som är tillgängligt för utdelning bland aktieägarna.

Interimutdelning visas på debiteringssidan av en försöksbalans. Följande poster måste skickas för en interimsutdelning:

(i) När Interim utdelning betalas

Interim Dividend A / C Dr.

Till Bank A / c

"Skattedräkt vid källan (om någon)

(ii) För överföring till P & L (App.) A / c

Vinst och förlust (anslag) a / c

Att Interim Utdelning A / c

Således kommer det att visas i debetsidorna av vinst och förlust (anslag) som vinstmedel. Interimutdelning betalas vanligtvis i 6 månader. Om utdelningspoängen är 10%, ska Interimsutdelningen beräknas @ endast 5%. Men om utdelningsgraden är 10%, det vill säga inte pa, i så fall kommer det samma att beräknas @ 10% på inbetalt kapital.

(b) Föreslagen utdelning:

Den utdelning som föreslagits av styrelsen på bolagsstämman kallas föreslagen utdelning. Den föreslagna utdelningen rekommenderas av styrelsen och, när samma är godkänd av aktieägarna, kallas det Godkänt Utdelning.

Utdelningen som har föreslagits måste betalas inom 30 dagar från dagen för deklarationen. Den förekommer i debet av vinst och förlust (anslag) och till dess att den betalas visas den på skuldsidan av balansräkningen under nuvarande Skulder och avsättningar.

Posten kommer att vara:

(i) vinst och förlust (anslag) a / c

Till Föreslagen Utdelning A / c

(c) Slutlig utdelning:

Den utdelning som har deklarerats och betalats utifrån slutkonton i slutet av året kallas slutlig utdelning. Om en interimsutdelning betalas, måste man komma ihåg att delårsutdelningen inte får anpassas mot slutlig utdelning när den senare har blivit förklarad.

Ingången:

(d) Ovärdad Utdelning:

Utdelningen som inte har samlats in av aktieägaren kallas ej anspråk på utdelning. Samma kommer att uppträda på skuldsidan i balansräkningen under rubriken Nuvarande Skulder och Avsättningar tills den samlas in av respektive aktieägare. Det har förklarats i punkt e ovan och diskuterar regler om utdelning.

(e) Preferensutdelning:

Utdelningen som betalas till preferensaktieägarna till fast ränta kommer också att uppträda i debitssidan av vinst och förlust (anslag). Den redovisas som en kortfristig skuld under huvudet nuvarande skulder och avsättningar tills det betalas till preferensaktieägarna.

Posten kommer att vara:

Justering # 5. Bolagsskatt (CDT):

Ett nytt system för beskattning av utdelning på företag har införts genom finanslagen från 1997. Den trädde i kraft den 1 juni 1997 och kallas Corporate Dividend Tax (CDT). Denna CDT betalas av de inhemska bolagen på utdelning. Den avskaffades och återigen infördes den genom finanslagen 2003 (sek 115-0 115 'Q').

Betydande inslag i denna skatt är:

(i) Det är avgiftsbelagt om det distribueras eller betalas av företaget.

ii) CDT betalas utöver inkomstskatt.

(iii) CDT är avgiftsbelagd på alla utdelningar (t.ex. Equity dividend, Interim dividend eller Pref dividend, etc.).

(iv) CDT betalas även om ingen inkomstskatt betalas.

(v) CDT-frekvensen är 12½% (väv 1.4.2003).

(vi) CDT betalas på utdelning som har deklarerats eller betalats ut av löpande vinst eller ackumulerad vinst.

(vii) Den som mottar utdelning kan inte kräva någon kredit för betalning av CDT eftersom denna skatt betalad på utdelad vinst kommer att behandlas som slutbetalning av skatt.

(viii) CDT betalas till centralbankens kredit inom 14 dagar från dagen för deklaration, utdelning eller utbetalning av utdelning, beroende på vilket som är tidigt.

Metod för redovisning:

Enligt GAAP redovisas avsättningar för utdelning i företagets slutliga redovisning under det år som utdelningen är relaterad. Likaså bör CDT behandlas lika i kontona. Således kommer CDT att visas i debiteringssidan av vinst och förlust (anslag) konto (dvs. under linjen) som en separat post.

Kort sagt bör CDT-ansvaret redovisas i vinst- och förlustavdraget (appropriation) som:

Justering # 6. MODVAT:

Modifierad Mervärdesskatt (MODVAT) är ett begrepp i central punktskatt som infördes den 1.3.1986. Det blev mycket populärt bland industrier från början för att utnyttja denna anläggning.

Det är ett system med central punktskatt som gör det möjligt för en tillverkare att utnyttja betaltullar betalda på anmälda stödberättigade och avgiftsbelagda insatser som används i eller avseende tillverkaren av de anmälda slutgiltiga slutliga produkterna och utnyttja sådana krediter mot betalning av tull på eventuella slutliga Produkter.

Med andra ord tillåter tillverkaren att få omedelbar kredit och beräkna ersättning för punktskatt på komponenter och råvaror.

Det är inte nödvändigt att säga att MODVATs syfte är att undvika dubbelbeskattning. Vi vet att mervärdesskatt och MODVAT-ordningen i praktiken följer momsbeskattningssystemet - det innebär ytterligare avgift på mervärdesskatt.

Ordningen kommer att bidra till att undvika upprepad betalning av tull och minska totalbelastningen, dvs. kaskad effekt på slutprodukten, vilket medför att kostnaderna för produkterna minskar. Systemet gäller för nästan alla varor efter utvidgningen, omfattningen och täckningen som meddelades i unionens budget under 1996-1997.

Illustration 3:

En fabrik gick in i kommersiell produktion den 1.4.1997. Den använder sina råvaror i produkt X, på vilken punktskatt på Rs.30 per kg betalas, och produkt Y på vilken punktskatt på Rs. 20 per kg betalas. Den 31 mars 1997 hade den lager av 20 000 kg X och 15 000 kg Y som den hade köpt till ett allomfattande pris på Rs.150 per kg för X och Rs 120 per kg för Y.

Leverantörerna av X och Y ska erhålla betalningar den 15 maj 1997:

Under april 1997 tillverkade fabriken 40 000 enheter av slutprodukten för vilken förbrukningen av material X var 60 000 kg och material Y var 45 000 kg. Punktskatten på slutprodukten är Rs.60 per enhet. 30 000 enheter av slutprodukten skickades, 8 000 enheter hölls i bondlagret och balans 2000 hölls i färdiga varor gudstaden.

Under månaden köpte fabriken 50 000 kg X till Rs.145 per kg (inklusive punktskatt på Rs 30 per kg) på kredit på 60 dagar och 50 000 kg Y vid Rs 110 per kg (inklusive punktskatt på Rs.20 per kg) på kredit på 45 dagar.

Kostnaden för att "omvandla" råvarorna till färdig produkt uppgår till Rs.150 per slutproduktsedel, varav Rs.100 är "Kontantkostnad" betalad omedelbart och Rs.50 representerar en icke-kontantavgift för avskrivningar. Det finns inget arbete i gång.

Försäljningen sker till Rs.750 per enhet avseende kredittransaktioner och Rs 700 per enhet avseende kontanttransaktioner. 20% av försändelserna var i fråga om kontanttransaktioner medan resterande belopp 80% gällde kredittransaktioner (en månads kredit).

Du måste:

(a) (i) Beräkna MODVAT-kredit tillgänglig, MODVAT-kredit utnyttjad och balanserad i

MODVAT-kredit som den 30 april 1997.

(ii) Visa nödvändiga Ledger-konton avseende MODVAT.

(b) Värdera inventeringen av:

(i) råmaterial

ii) Färdiga varor i bondage;

(iii) Färdiga varor i färdiga varor Godown på First-in-First-out-principen.

(c) Visa kundbokföringen hos kunder, leverantörer och banker, förutsatt att den nödvändiga bankbalansen är tillgänglig i början av månaden för att möta "Kontantkostnader" för den månaden.

(d) Beräkna arbetskapitalen den 30 april 1997.

e) Ange MODVATs inverkan på fabrikkkravskraven vid fabriken som den 30 april 1997.

Tutorial Obs!

Vanligtvis tas punktskatt ut när varor tas bort från fabriken. Men de varor som ligger i butiker / Lager / bonded Warehouse, lagras utan betalning av tull. I det aktuella problemet, eftersom det inte fanns någon specifik information, har punktskatten beaktats för 8 000 enheter som hålls i bondage.

Notera:

Det blir nödvändigt att göra en bestämmelse om ansvaret för obetald punktskatt på de varor som ligger antingen i lager eller på fabriken.

Nödvändiga Ledgerkonton:

(e) MODVAT: s inverkan på arbetskraftsbehov:

Det blir uppenbart att MODVAT, utan betalning av skatt, hjälper fabriken att ta bort färdiga varor och även skicka en försäljning på 30 000 enheter. Således sparade MODVAT Rs.24, 00, enhet x Rs.60 per enhet) vilket tvivelaktigt minskar trycket på rörelsekapitalöverföring Rs.10, 00.000 i MODVAT Credit Receivable Account.

Justering # 7. Delbara vinster:

I praktiken finns det ingen klar definition av delbar vinst i aktiebolagslagen 1956, även om bolagslagen (ändring) Act, 1960, innehåller några specifika bestämmelser om denna fråga. Sec. 205 föreskrivs att ingen utdelning ska deklareras eller betalas ut av vinst från det företag som ankommit efter att ha försäkrat avskrivningar eller uteblivna vinster eller av pengar som tillhandahållits av central- eller en statsregering för utbetalning av utdelning i enlighet med garantin ges av en sådan regering.

Delbar vinst avser dock den del av vinsten som lagligen kan fördelas ut som aktieägare i bolaget. Definitionen av delbar vinst varierar från person till person och som kommer från domen av olika rättsfall.

Nettoresultat vs delningsbar vinst:

"Nettoresultat" betyder vanligtvis mängden överskott / inkomst över utgifter under ett räkenskapsår. Vissa revisorer föredrar att använda termen som överflödet av tillgångar över skulder och kapital mellan två perioder (t.ex. utlåtande om frågor som ska utarbetas under ett enda system).

Återigen är synpunkterna från några andra revisorer att vinsten är det belopp som fastställs genom avräkningskostnader mot intjänad inkomst, kostnaden för att tjäna den. Vissa andra säger att vinsten har uppfattats som skillnaden mellan rörelseresultat och rörelsekostnader för en viss period. Således kan det sägas att vinsten är överskott / inkomst över ett företags utgifter under en viss tidsperiod / driftscykel.

Tvärtom betyder delbar vinst den vinstmängd som är lagligt tillgänglig för utdelning av utdelning till aktieägarna. Aktiebolagslagen är tyst om det, vi vet att vinsten som redovisas av ett vinst- och förlustkonto inte är delbar vinst. Det är därför som det anges att den vinst som är laglig tillgänglig för utdelning av utdelning kan kallas delbar vinst.

Men innan man konstaterar delbar vinst bör följande beaktas:

(i) Redovisningsprinciper

ii) Bestämmelser om aktiebolagslagen

iii) Bestämmelser om indisk inkomstskatt, 1961; och

iv) rättsliga beslut

Bestämmelser om aktiebolagslagen avseende delbar vinst och utdelning :

Det har redan nämnts ovan, medan man fastställer del av delbar vinst, bör bestämmas i aktiebolagslagen. Sec. 205 aktiebolagslagen har fastställt bestämmelserna för utdelning.

Enligt sek. 205 aktiebolagslagen kan ett företag deklarera eller betala utdelning för räkenskapsåret:

(i) Utgående från vinsten under det aktuella året anlände efter att ha föreskrivit avskrivningar på föreskrivet sätt;

(ii) Utgående av förtida reserver som skapats av vinst eller kreditsaldon i resultaträkningen;

(iii) Av båda; eller

(iv) Av pengar som staten eller en statsregering tillhandahåller för utbetalning av utdelning i enlighet med en garanti från regeringen.

Förutsatt att:

(a) Om bolaget inte har gjort adekvata avsättningar för avskrivningar för något tidigare räkenskapsår eller år som faller eller faller efter lagen om ändring av aktiebolagslagen 1960, skall den, innan de förklarar eller betalar utdelning för något räkenskapsår, föreskriva sådana avskrivningar utav vinsten under det budgetåret eller av vinsten från något annat tidigare budgetår eller år,

b) Om bolaget har uppkommit någon förlust i något tidigare räkenskapsår eller år som faller eller faller efter bolagets (ändring) Act 1960, då är förlusten eller ett belopp som motsvarar beloppet som föreskrivs för avskrivningar för det året eller dessa år, beroende på vilket belopp som är mindre, skall kvittas mot företagets vinst för det år för vilket utdelningen föreslås att deklareras eller betalas eller mot företagets vinst för eventuella tidigare finansiella år eller år anlände i båda fallen efter att ha föreskrivit avskrivningar enligt bestämmelserna i 2 mom. eller mot båda,

c) Staten kan, om den anser det vara nödvändigt att göra det i allmänhetens intresse, tillåta att ett företag förklarar eller betalar utdelning för något budgetår utav företagets vinst för det aktuella året eller något tidigare budgetår eller år utan att ge avskrivningar.

Under förutsättning att det inte borde vara nödvändigt för ett bolag att föreskriva avskrivningar som nämnts där utdelning för något räkenskapsår deklareras som utbetalat av vinsten eller något tidigare räkenskapsår eller år som faller eller faller före företagens påbörjande (ändring ) Act, 1960;

d) Utan hinder av vad som anges i underavsnittet (1) från och med inledningen av aktiebolagslagen (ändring) Act, 1974 (den 1.2.1995), ska ingen utdelning förklaras eller betalas av ett bolag för något räkenskapsår ut av företagets vinst för det året anlände efter att det föreskrivits avskrivningar i enlighet med bestämmelserna i underavsnittet. (2) förutom efter överföringen till Reserverat angiven procentandel av bolaget;

(e) Utdelning måste betalas kontant.

Källor varav utdelning kan betalas :

(a) Av nuvarande vinster :

Utdelningen måste betalas ut av löpande vinst efter att ha föreskrivit avskrivningar på tillgångar. Men efter införandet av företagen (Överföring av vinst till reserver), 1975, kan ingen utdelning förklaras eller betalas ut av vinsten under det aktuella året om det inte överför en viss procentandel till Reserver.

Den föreskrivna överföringshastigheten har redan blivit framhävd i en tidigare del av den här studien:

(b) Av tidigare reserver:

Enligt sek. 205 aktiebolagslagen kan utdelningar deklareras eller betalas ut ur förfallna reserver som anskaffas efter att de har avskrivits och som inte är fördelade i bolagets räkning. Men om den centrala regeringen anser att det är nödvändigt för allmänintresset, kan det låta ett företag anmäla eller betala utdelning för det aktuella året ut ur förflutna reserver. Det måste emellertid överensstämma med bestämmelserna i bolagsordningen 1975, 1975.

c) Beviljade medel från regeringen:

Ett företag kan också deklarera eller betala utdelning från Moines som tillhandahållits av staten eller en statsregering för utbetalning av sådan utdelning i enlighet med en garanti från den regeringen.

Balansräkning under vertikal form:

Illustration 4:

Förbered en balansräkning i vertikal form per den 31 december 2007 från följande uppgifter från ABC Limited enligt del II i Schedule VI i aktiebolagslagen, 1956: