Preferensaktier: Funktioner, Typer och Övriga detaljer

Som namnet antyder har dessa vissa preferenser jämfört med andra typer av aktier. Dessa aktier ges två preferenser. Det finns en preferens för utdelning. När bolaget har utdelningsbar vinst betalas utdelningen först på preferensaktiekapitalet.

Övriga aktieägare betalas utdelning endast utav återstående vinst, om någon. Den andra preferensen för aktier är återbetalning av kapital vid tidpunkten för likvidationen av bolaget. Efter betalning av utomstående fordringsägare returneras preferensaktiekapitalet. Aktieägare kommer endast att betala när preferensaktiekapitalet betalas i sin helhet.

Egenskaper av Preferensaktier:

(i) Preferensaktier har prioritet mot betalning av utdelning och återbetalning av kapital.

(ii) Utdelningsgraden för preferensaktier fastställs. Endast vid deltagande preferensaktier får ytterligare utdelning betalas om vinst kvarstår efter utdelning av eget kapital.

(iii) Förutom vid inlösenbara preferensaktier förblir preferensaktiekapitalet permanent i bolaget.

(iv) Preferensaktier skapar ingen avgift över bolagets tillgångar.

(v) Företrädesaktieägare har inte rösträtt.

(vi) Återköpbara preferensaktier kan betalas ut om bolaget har överskottsmedel.

(vii) Utdelning på kumulativa preferensaktier överförs till nästa år om bolaget inte har tillräcklig vinst under innevarande år.

typer:

Preferensaktier är av följande typer:

(a) Kumulativa preferensaktier:

Dessa aktier har rätt att kräva utdelning för dessa år, för vilka det inte fanns någon vinst. När det finns delbar vinst betalas kumulativa preferensaktier utdelning för alla tidigare år då utdelning inte kunde deklareras.

Ta till exempel ett bolag som inte kan betala utdelning på preferensaktier för år 1981 och 1982. Om år 1983 har bolaget tillräckliga vinster kommer kumulativ utdelning att betalas först för år 1981 och 1982 och först då utdelningen för år 1983 kommer att deklareras. Utdelningen fortsätter ackumulera om inte annat betalas.

(b) Icke-kumulativa preferensaktier:

Innehavarna av dessa aktier har ingen fordran på efterskottets utestående skulder. De betalas utdelning om det finns tillräcklig vinst. De kan inte göra anspråk på utdelning i efterföljande år.

(c) Inlösningsbara preferensaktier:

Formellt återbetalas huvudstaden i ett bolag endast vid likvidationstidpunkten. Varken bolaget kan återge aktiekapitalet eller aktieägarna kan kräva återbetalning. Bolaget kan emellertid utfärda inlösta preferensaktier om bolagsordningen tillåter ett sådant problem. Bolaget har rätt att återge inlösenpreferenser aktiekapital efter en viss period.

Aktiebolagslagen har inneburit vissa begränsningar för kapitalets avkastning. De aktier som ska lösas in bör betalas fullt ut. Bolaget ska lösa in dessa aktier antingen av vinst eller fritt kapitaltillskott. Syftet med dessa restriktioner är att resurserna i företaget inte är utarmade.

(d) Omsättningsbara preferensaktier:

De aktier som inte kan lösas in, såvida inte bolaget är likviderat, är kända som omöjliga preferensaktier.

e) Deltagande preferensaktier:

Innehavarna av dessa aktier deltar i företagets överskott. De betalas för det första en fast utdelning och därefter betalas en rimlig utdelningsandel på aktier. Om vissa vinster kvarstår efter att ha betalat båda dessa utdelningar, deltar preferensaktieägare i överskottsvinsten. Modellen för att dividera överskottsvinst mellan preferens- och aktieägare anges i bolagsordningen.

f) Ej deltagande preferensaktier:

De aktier där endast en fast utdelningsränta betalas är känd som icke-deltagande preferensaktier. Aktierna bär inte den extra rätten att dela vinst av bolaget.

(g) Konvertibla preferensaktier:

Innehavarna av dessa aktier kan ges rätt att konvertera sina innehav till aktier efter en viss period. Dessa kallas konvertibla preferensaktier. Rätten till konvertering måste godkännas i bolagsordningen.

(h) Icke-konvertibla preferensaktier:

De aktier som inte kan omvandlas till aktier är kända som icke-konvertibla preferensaktier.

Fördelar med preferensaktier:

1. Avkastning garanteras. Sådana investerare, som föredrar säkerhet på sitt kapital och vill tjäna inkomst med större säkerhet, föredrar alltid att investera i preferensaktier.

2. Hjälpsam för att höja långsiktig kapital för ett företag.

3. Kontroll av bolaget är tillägnad förvaltningen genom att företrädesaktier utdelas till utomstående, eftersom preferensaktieägare har begränsade rösträtter.

4. Återköpbara preferensaktier har den extra fördelen att kapitalet återbetalas när det finns överskott i bolaget.

5. Det finns ingen anledning att låna fast egendom på dessa aktier.

6. Eftersom en fast utdelningsränta betalas på preferensaktier, möjliggör dessa ett bolag att anta handel på eget kapital, dvs att öka vinstgraden på aktier efter att ha betalat en lägre räntesats på preferensaktier.

Nackdelar med preferensaktier:

1. Permanent börda för företaget att betala fast utdelning innan du betalar något för andra aktier.

2. Inte fördelaktigt för investerare ur kontroll- och förvaltningssynpunkt, eftersom preferensaktier inte har rösträtt.

3. Jämfört med andra räntebärande värdepapper som förlagslån är vanligtvis kostnaden för att höja preferenskapitalet högre.