Partnerskapsföretag: Nio egenskaper hos partnerskapet!

Några av de viktigaste egenskaperna hos partnerskapet är följande:

Partnerskapsföretag: Nio egenskaper hos partnerskapet!

Enligt den indiska partnerskapslagen, 1932: "Partnerskap är förhållandet mellan personer som har gått med på att dela vinsten i ett företag som bedrivs av alla eller någon av dem som handlar för alla."

Image Courtesy: 1.bp.blogspot.com/-jsXJrs7adcg/TfoDinIW4SI/AAAAAAAABN8/2Bcompany.jpg

Lagen förklarar också att personer som har ingått partnerskap med varandra kallas individuellt "partners" och kollektivt "ett företag".

1. Förekomsten av ett avtal:

Partnerskap är resultatet av ett avtal mellan två eller flera personer att bedriva verksamhet. Detta avtal kan vara muntligt eller skriftligt. I partnerskapslagen, 1932 (avsnitt 5) står det tydligt att "partnerskapets förhållande uppstår genom kontrakt och inte från status".

2. Förekomst av verksamhet:

Partnerskap bildas för att bedriva verksamhet. Som tidigare nämnts anges i partnerskapslagen, 1932 [2 §§ 6] att ett "företag" omfattar varje handel, yrke och yrke. Företag måste naturligtvis vara lagligt.

3. Utdelning av vinst:

Syftet med partnerskapet är att tjäna vinster och att dela det. Om ingen överenskommelse saknas ska partnern dela vinster (och förluster också) i lika stora delar.

Här är det relevant att citera lagen (avsnitt 6) som talar om "sätt att fastställa existens av partnerskap". Det står att vinstdelning är ett väsentligt villkor, men inte ett avgörande bevis på existensen av partnerskap mellan partner. I följande fall delar personer vinst, men är inte partner:

(a) Genom en långivare av pengar till en person som är engagerad eller vill delta i något företag.

b) av tjänsteman eller agent som ersättning

c) Av änd eller barn av en avliden partner, som livränta {dvs. fast periodisk betalning), eller

d) Av en tidigare ägare eller delägare till verksamheten som ersättning för försäljningen av goodwill eller andel därav, gör inte mottagaren själv en samarbetspartner med de personer som bedriver verksamheten. Vid bedömningen av huruvida en grupp av personer är eller inte är ett företag, oavsett om en person är eller inte är en partner i ett företag, måste man ta hänsyn till det verkliga förhållandet mellan parterna, vilket framgår av alla relevanta fakta i sammandrag, och inte genom vinstdelning ensam.

4. Agenturförhållande:

Partnerskapet kan bedrivas av alla eller någon av dem som agerar för alla. Således är lagen om partnerskap en gren av byråns lag. Till den utomstående allmänheten är varje partner en rektor, medan han till övriga partner är en agent. Det måste emellertid noteras att en partner måste fungera inom gränserna för myndighet som tilldelats honom.

5. Medlemskap:

Det minsta antalet personer som krävs för att bilda ett partnerskap är två. Lagen nämner emellertid inte den övre gränsen. För detta krävs att bolagslagen, 1956 [avsnitt 11.1 och 2]] fattas. Det anges att det maximala antalet personer är tio, om det gäller bankverksamhet och tjugo, om det är något annat företag.

6. Ansvarets ansvar:

Ansvaret för partners ansvar är detsamma som för ensamföretag. Partnerens ansvar är både individuellt och kollektivt. Kreditorerna har rätt att återkräva företagets skulder från den privata egendomen hos en eller alla partner, där företagets tillgångar är otillräckliga.

7. Fusion av ägande och kontroll:

I lagens ögon skiljer sig partnerskapets identitet inte från partnerskapets identitet. Som sådan är rätten att förvalta och kontrollera västar med ägarna (dvs. partner).

8. Icke-överförbarhet av intresse:

Ingen partner kan tilldela eller överlåta sitt partnerskap till någon annan person för att göra honom till en partner i verksamheten utan samtycke från alla andra partners.

9. Registrering av företag:

Registrering av ett partnerskap är inte obligatoriskt enligt lagen. Det enda dokumentet eller till och med ett muntligt avtal mellan partners som krävs är "partnerskapet" för att få partnerskapet att existera.