OECD: s princip för bolagsstyrning

En av de mest inflytelserika riktlinjerna har varit 1999 års OECD-principer för bolagsstyrning. Detta reviderade 2004. OECD förblir en förespråkare av principerna för bolagsstyrning över hela världen.

Med utgångspunkt i OECD: s arbete, andra internationella organisationer, föreningar inom den privata sektorn och mer än 20 nationella bolagsstyrningskoder har FN: s mellanstatliga arbetsgrupp för experter om internationella redovisnings- och rapporteringsstandarder (ISAR) lagt fram frivillig vägledning om god praxis i Corporate Governance Disclosure.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) behandlar följande viktiga frågor:

jag. Skydd av minoritetsintresse,

ii. Åsidosättande av gränsöverskridande röster bör tas bort,

III. Insiderhandel och misshandel bör vara förbjuden,

iv. Styrelseledamöter och KMPs för att avslöja deras intresse för materiella kontrakt.

Principer för OECD-kod för bolagsstyrning 2005:

jag. Bolagsstyrningssystemet bör främja transparenta och effektiva marknader. bör överensstämma med rättsstatsprincipen och bör fastställa klara roller hos olika reglerings- och tillsynsmyndigheter,

ii. Bolagsstyrningssystemet bör skydda och underlätta aktieägarnas rättigheter,

III. Systemet bör underlätta rättvis behandling av alla aktieägare, inklusive minoritets- och utländsk aktieägare,

iv. Bolagsstyrning bör erkänna de intressenter som upprättats enligt lag eller ömsesidigt avtal. bör uppmuntra samarbetet mellan företag och intressenter att skapa värde,

v. Upplysning och insyn: Systemet bör säkerställa snabb och korrekt information om ekonomisk situation, prestanda, ägande och styrning,

vi. Styrelsens ledningsstruktur.

OECD: s principer om aktieägares rättigheter:

jag. Grundläggande aktieägares rättigheter - registrering och överlåtelse av aktier, rösträtt vid möten, erhållande av relevant information, utnämning och borttagande av ledamöter och delning i vinsten,

ii. Grundläggande företagsstruktur förändras för att kräva aktieägarnas deltagande,

III. Aktieägare att rösta om styrelsens och KMP: s ersättning och eget kapitaloptioner,

iv. Röstning i frånvaro,

v. Marknad för överföring av kontroll för att vara transparent,

vi. I praktiken har aktieägarnas rättigheter i stor utsträckning varit en myt,

vii. Utbrett aktieinnehav, inklusive gränsöverskridande innehav,

viii. Institutionella investerares roll.

OECD: s principer om intressenters intressen:

jag. Anställdas deltagande i förvaltningen; prestationshöjande mekanismer som ska främjas,

ii. Whistle-blowers intresse att skyddas,

III. Kreditgivares rättigheter,

iv. Genom säkerhetsintressen handläggning och konkurslagar,

v. Nuvarande verkställighet är långsam.

OECD-principer Styrelsens sammansättning och struktur:

jag. Vissa nyckelfunktioner bör uppfyllas av styrelsen,

ii. Strategisk formulering, budgetar, affärsplaner etc.,

III. Övervaka effektiviteten i bolagets styrningspraxis,

iv. Val, kompensering, övervakning av nyckelledare och övervakning av successionsplanering,

v. Styrelse och styrelsearvode,

vi. Att säkerställa en formell och öppen styrelseutnämning och valprocess,

vii. Övervakning och hantering av potentiella intressekonflikter hos ledning, styrelseledamöter och aktieägare, inklusive missbruk av företags tillgångar och missbruk i närstående transaktioner,

viii. Att säkerställa integriteten i bolagets redovisningssystem och finansiella rapporteringssystem, inklusive den oberoende revisionen, säkerställa kontrollsystem för riskhantering, ekonomisk och operativ kontroll och överensstämmelse,

ix. Övervaka processen för offentliggörande och kommunikation.