Marknadsplaneringsprocess (förklarad med diagram)

I kontur innefattar marknadsplaneringsprocessen följande steg:

1. Samla in information om den yttre miljön och organisationen internt Identifiera organisationens stora styrkor och svagheter och möjligheter och hot utifrån (SWOT);

2. Formulera grundläggande antaganden om viktiga determinanter för marknadsföring framgång;

3. Att fastställa marknadsmål för organisationen, baserat på den insamlade informationen, SWOT-analysen och antagandena och formulera strategier.

4. Utarbeta detaljerade planer och program för att uppnå mål;

5. Mätning av framsteg i syfte att uppnå mål, granska och ändra planen efter behov.

Figur 11.2: illustrerar denna process som visar de viktigaste stegen som är involverade.

Utveckla en marknadsplan:

Planering är en metod för att uppnå ett slut. Om ett serviceföretag vill överleva och blomstra i en konkurrensutsatt miljö behöver den etablera en uppsättning marknadsföringsmål som tydligt erkänner var organisationen är nu, var den skulle vilja vara och hur den föreslår att komma hit härifrån. Tabell 11.2 sammanfattar nyckelelementen i en marknadsplan, som börjar med en analys av nuvarande situation och identifiering av problem och möjligheter.

En bra marknadsplan gör mer än att identifiera mål och strategier som bygger på fakta och nuvarande antaganden. Det ger också en handlingsplan för att uppnå uppdraget, med hjälp av befintliga eller lättillgängliga resurser.

Bland kraven för effektiv implementering är:

1. Etablering av nödvändig organisation

2. Definition av ansvar när det gäller vem som ska göra vad på specifika tidpunkter

3. Procedurer och kontrollsystem som tillåter chefen (och underordnade) att delegera myndighet utan att förlora strategisk kontroll

4. Avsättning för kontinuitet i genomförandet under planens hela verksamhetsperiod, undvikande av ad hoc-beslut, men tillåter tillräckligt med flexibilitet för händelser

5. Samordning av många olika men relaterade aktiviteter under en längre tidsperiod

6. God kommunikation mellan mangers så att alla vet vad varje försöker uppnå och hur han eller hon avser att utföra specifika uppgifter

Tabell 11.2: Marknadsplaneringsformat:

Situationsanalys (var är vi nu?)

1. Extern:

en. Miljö (politisk, lagstiftande, ekonomisk, social, teknisk, etc.)

b. Kunder och marknader

c. anställda

d. Leverantörer och distributörer

e. Konkurrens

2. Internt :

en. mål

b. Styrkor och svagheter

3. Sammanfattning av problem och möjligheter

Marknadsföringsprogramsmål (var vill vi åka?)

1. Konkurrenskraftig stående

2. Finansiella resultat

3. Marknadsandel

Marknadsföringsstrategier (Hur ska vi komma dit?)

1. Positionering:

en. Mål segment

b. Konkurrenskraftig hållning

c. Värdetillförsel - tydliga fördelar och möjligheter att minska kostnaderna

Marknadsföringsmix:

en. Kärnprodukt, tilläggstjänster och leveranssystem

b. Monetärt pris och andra icke-finansiella kostnader (t ex tid)

c. Marknadsföringskommunikation: reklam, personlig försäljning, marknadsföring etc.

Marknadsbudget (Hur mycket behövs, var ska vi fördela det?)

en. Resurser (pengar, människor, tid)

b. Belopp och fördelning

Marknadsplaneringsplan (Vad behöver vi göra?)

en. Detaljerad uppdelning av aktiviteter som krävs

b. Ansvar enligt namn

c. Aktivitetsschema i milstolpeformat

d. Materiella och immateriella resultat förväntas från varje aktivitet

Övervakningssystem (Flytta vi till destinationen?)

en. Löpande lägesanalys

b. Intermediära och slutliga prestationsåtgärder

c. Skillnader mellan mål och prestanda som utlöser kurskorrigeringsåtgärder