Marknadsmiljön (med diagram)

Marknadsföring är i huvudsak en externt fokuserad funktion hos en organisation. Företagets miljö definierar sina hot och möjligheter eftersom; Organisationen är ett delsystem av ett bredare supra-system.

Ett system är en uppsättning objekt, delar, element, komponenter som är inbördes relaterade och interagerar med varandra. Snarare består ett system av ingångar-processorutgångar och återkoppling. I grunden är något system målorienterat och existerar inte isolerat. Den består av en viss miljö eller supra-system.

Miljön är komplex och genomgår kontinuerlig och ibland katastrofal förändring. Det finns all anledning att tro att förändringsgraden i miljön överstiger förändringsgraden i organisationen och därmed lämnar organisationen i ett missanpassat tillstånd.

Därför måste en organisation anpassa sig kontinuerligt till den föränderliga miljön. Ett passivt företag står inför utrotning; ett adaptivt företag kommer att överleva och antagligen njuta av blygsam tillväxt och ett kreativt företag kommer att lyckas och även bidra till förändringarna som sker i miljön.

Vad är miljö?

I enkla termer innebär "miljö" allt som är externt för organisationen. Miljö är det som ligger utanför organisationen. Det är något som omger ett företag. Det är summan av externa faktorer inom vilka företaget bedriver verksamhet.

Den består av materiella och immateriella faktorer, både kontrollerbara och okontrollerbara. Den består av turbulens och lugn, vetenskap och teknik, etik, ekonomiska och politiska situationer, attityder, traditioner, kulturer, allianser och så vidare.

För att vara väldigt exakt står den för tillhandahållande av insatser, både materiella och mänskliga gränser och gränsvärden utöver vilka en organisation inte kan gå.

I den meningen är marknadsföring i sig ett system som ansvarar för fria flöden av varor från tillverkare till konsumenter för att möta dimensioner av tid, plats, pris, kvalitet, kvantitet och sort. Återigen är marknadsföringsstyrning ett system för marknadsföringssystem i sig.

Marknadsföringssystemet består sålunda av element som marknadsföringsprodukter eller tjänster - marknadsföringsbyråer som förbinder tillverkare och konsumentmålmarknader som representerar en klass av kunder som är villiga att betala och köpa och miljön ger möjligheter och hot och utmaningar och sätter därmed vissa gränser.

Här är vi bekymrade över marknadsmiljön som består av SOCIAL, EKONOMISKA, ETISKA, POLITISKA, FYSISKA OCH TEKNOLOGISKA krafter som avbildas i Fig. 1.06, vilket är bättre känt som de okontrollerade krafter som fungerar som begränsningar för marknadsbeslut.

I. Sociala styrkor:

De sociala krafterna består av sociologiska, psykologiska och antropologiska faktorer. Nedan följer en sammanfattning av dessa faktorer.

Sociologiska faktorer:

För varje marknadsandel är den största tillgången en permanent grupp av nöjda kunder. Konsumenterna är samhällets eller samhällets del och paket.

Konsumenterna är sociala och rationella djur, deras livsstil påverkas djupt av den sociala inrättningen. Den sociala konstitutionen eller villkoren är bundna att ha djupt inflytande på konsumentens smak, temperament, liv och levande.

Det är självklart att varningsmarkören inte har råd att försumma eller underskatta dessa aspekter. Således kan konsumenternas behov, önskningar och förväntningar förstås i helhet om marknadsföraren har en gedigen kunskap om konsumenternas sociologi.

Psykologiska faktorer:

Studien av konsumentbeteende är mycket viktigare än antalet konsumenter på marknaden eftersom varje konsument är unik. Hans beteende, attityd, temperament, mentalitet och personlighet har sitt eget uttalande om vad han vill och hur hans behov kan vara mest nöjda.

Det är därför ett separat kapitel ägnas åt denna aspekt av konsumentbeteendet. Det räcker att säga här, att mycket litet är känt om den karaktäristiska karaktären hos människans sinne. Marknadsförare har lyckats finna de kvantitativa svaren men inte de kvalitativa svaren som beror på hans förmåga att avslöja det mänskliga sinnet.

Antropologiska faktorer:

Antropologiska faktorer är viktiga för att notera de nationella och regionala karaktärerna, kulturerna och delkulturerna och levnadsmönstren. Fördjupad studie av dessa aspekter kommer att hjälpa marknadsförare att utforma och genomföra reklam, försäljningsfrämjande, strategier för direktförsäljning, förpackning av produkter och prissättning av produkter.

Faktum är att de grundläggande komponenterna i marknadsföringsblandningen är involverade i antropologiska faktorer. Det är sålunda uppenbart att GITS INDIA och ORKAY INDIA-företag specialiserat sig på att leverera gourmetblandningar till hemmafruar och vet att produktsortiment och smakområden skiljer sig från Nord-Indien till Sydindien och konsumenterna som förpackningsskillnad.

Sammanfattningsvis kan socialforskarna bidra genom att studera konsumenten i ansiktet mot sociologiska, psykologiska och antropologiska influenser som styr samhället vars konsument är knutpunkten. Sociala styrkor ligger till grund för bättre konsumentförståelse.

ii. Ekonomiska styrkor:

Som tidigare noterat är konsumenten inte bara socialt djur utan också rationellt djur. Dessa ekonomiska styrkor tar hänsyn till de ekonomiska effekterna.

Komponenterna i ekonomiska krafter är faktorerna för:

(a) Konsumenter,

b) Konkurrens och

(c) Pris.

(a) Konsumenter:

Konsumentintresse, framsteg och välstånd bör vara syftet med varje ekonomisk verksamhet. Marknadsföraren är att tillhandahålla kvalitetsprodukter, till rimliga priser, i tillräckliga kvantiteter vid önskat tidsintervall.

De varor och tjänster som erbjuds av marknadsföringssystemet måste generera ytterligare inkomster genom att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Konsumentskydd och skydd bör således vara det slutliga målet att marknadsföra som delsystem.

b) Konkurrens:

Konkurrens är det moderna ekonomiska systemets andetag. Den sunda konkurrensen är orsaken till kvalitetsförbättring, kvantitetsmultiplicering och ekonomisk uppmuntran.

Tvärtom är ohälsosam konkurrens skadlig för konsumenternas och producenternas intressen, eftersom det leder till ökade kostnader och avfall.

Följande diagram ger övertygande bilder om konkurrensförfarandena inom produktområdet för gjutet bagage i Indien:

(c) Pris:

Priset är avgörande för affärshusets öde. Det gör eller mars mycket förmögenheter i huset. Prissättningsstrategi är den stora pistolen i kitssäcken hos en marknadschef. Prissättningen av en produkt eller en tjänst är en känslig fråga.

Om det är för högt, sänker konsumenterna och konsumtionen, och om det är för lågt, lämnas producenterna och marknadsförare kvar. Således måste prissättningen som fastställs ta hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution med tanke på den anständiga avkastningen på investeringar och insatser från producenter och marknadsförare. Det innebär också att den inte kan överskrida gränserna enligt de statliga reglerna och förordningarna.

III. Etiska krafter:

Näringslivet har det etiska ansvaret och levererar varorna till samhället. För sent, överdriven vinst, har snabba pengar tvingat några av affärsmännen att sönderfalla de etiska värdena från verksamheten.

Etisk degeneration har medfört otydliga och outhärdliga elände till konsumenterna som resulterar i fysiska och psykiska problem. Icke-standardisering vad gäller kvalitet, äktenskapsbrott, imitation, felaktigt intryck och snart har lett till att konsumtionen exploateras bortom gränserna, vilket medför socioekonomisk förorening av sinnen och relationer.

iv. Politiska styrkor:

Marknadsmiljö har det politiska ramverk som nationens regering arbetar med. Det är regeringen som reglerar affärsverksamheten som det är nationens vårdnadshavare.

Vad marknadsföraren än bestämmer måste han bestämma och agera inför det juridiska ramarbetet från det politiska partiet som styr nationen. Faktum är vad som ska produceras, hur mycket, av vilken kvalitet, för vilken, när och till vilken kostnad och till vilket pris som ska bestämmas av regeringens politik.

Producenterna och marknadsförarna ska arbeta inom dessa medgivanden och gränser som de politiska krafterna ställer. Normalt är vad som är bra eller dåligt för samhället och därmed för slutkonsumenterna bestämda på grundval av maximalt socialt gott. Således kan statspolitisk prissättningspolitik vara intern beskattning eller externa avgifter, regionala preferenspolitiken. Alla måste studeras och tolkas innan de har enskilda strategier och strategier vid marknadsföringsenheter.

v. fysiska styrkor:

De fysiska faktorerna, här hänvisar till den fysiska fördelningen av varor och tjänster. Dessa hänvisar till skapandet av plats- och tidsverktyg. Distributionssystemet ska vara så utformat att det tar hänsyn till produkt-konsumenter-tid-plats och process.

Det innebär en fördjupad studie av kostnad och bekvämlighet involverad i fysisk distribution av produkter från producenter till konsumenter. Det handlar om logistiken. Det betyder också ekologiska krafter som himlen, marken, haven, öknen, andra vattenkroppar. Alla dessa ger oss konkreta insatser för att producera varor och tjänster.

vi. Tekniska styrkor:

Vetenskap och teknik förändras alltid. Detta förändrade ansikte av vetenskap och teknik har inverkan på marknadsmiljön. Teknisk förändring innebär förändring av produktion och produktionsmöjligheter, tillverkningsprocess, kostnader och kvaliteter.

Detta motiverar också förändringar i marknadsföringsinsatser. Det ändrar prisstruktur, konkurrens och konsumenterna. Det påverkar i sin tur regeringens politik för att återställa jämvikten så förvrängd.

Video piratkopiering har sålunda genomsökt teatern, eftersom varje hus är en mini-teater med videokassetter. STD-telefonfaciliteten har ändrat mönstret för statens resultat.

Sky Television-konceptet kommer att ändra det befintliga systemet. Således innebär ny teknik nya idéer, nya produkter och nya marknadsföringsinsatser. Detta gör marknadsföraren köra efter ett rörligt mål än att skjuta ett stillmål.

I ett nötskal har en smidig marknadsförare inte råd att missa dessa minuter men långtgående influenser samtidigt som han utformar och genomför marknadsstrategin för sin framgång och välstånd i samhället som helhet.

Det är därför att marknadsföringsföretag är ett öppet adaptivt system som arbetar i miljön. Det existerar inte oberoende av miljön. Det har interaktion och ömsesidigt beroende av sociala, ekonomiska, etiska, politiska, fysiska och tekniska krafter.

Hans marknadsföringsstrategi svänger runt fyra Ps nämligen, produkt-pris-promotion och Place. Alla dessa fyra aspekter styrs av ovan nämnda krafter. Eftersom dessa styrkor fortsätter att utvecklas och förändras bestämmer de förändrade kraven för effektiva och effektiva marknadsplaner, strategier och politik.

Därför, oavsett vad den moderna marknadsföraren ska bestämma, måste han göra det i bakgrunden av dessa förändrade styrkor och agera därefter. Hans ställning förändras någonsin; Det som hänt i det förflutna är inte att fortsätta, för det som var igår har inte varit idag och det som idag kommer inte att vara imorgon.

Han har kontroll över de fyra Ps och inte på dessa yttre krafter, och därför måste han bli mer och mer adaptiv och kreativ att överleva och överleva framgångsrikt.