Lagliga och olagliga möten

Läs den här artikeln för att lära dig om de lagliga och olagliga mötena i ett företag.

Villkoren lagliga och olagliga är inte identiska med villkoren giltiga respektive ogiltiga. Ett lagligt möte betyder ett möte som hålls i enlighet med lagens krav och definitivt är ett sådant möte giltigt. Ett olagligt möte är det som hålls mot någon lag.

Ett sådant möte är definitivt ogiltigt. Men det betyder inte att alla ogiltiga möten är olagliga. Ett lagligt möte kan bli ogiltigt på grund av något tekniskt fel. Giltighet eller invaliditet bestäms av huruvida regler eller lagar relaterade till möten har följts eller ej. Men lagenlighet eller olaglighet är bredare villkor. Lag innebär inte här lagen om möten.

Ett möte är olagligt på två sätt:

(1) Om ett möte hålls i strid med bestämmelserna i gällande lag avseende sammansättning av personer.

(2) Om ett möte hålls för något syfte som strider mot allmän ordning eller intresse.

Till exempel, ett möte att bryta mot någon lag eller på en plats där mötet har blivit förbjudet av regeringen under sek. 144 av IPG

Följande exempel kommer att göra poängen klar:

Exempel 1:

Ett årligt bolagsstämma har kallats av sekreteraren av bolaget genom att meddela medlemmarna femton dagar före mötesdagen. Medlemmarna kommer på planerat datum och tid och på planerad plats.

Mötet är ogiltigt, eftersom korrekt meddelande (meddelande måste ges minst tjugo dagar före mötet) inte ges. Men medlemmarnas sammansättning är inte olaglig. De får hålla informella diskussioner, men mötet ska inte behandlas som bolagsstämma enligt vad som krävs enligt aktiebolagslagen § 166 och beslut som fattas vid stämman är inte bindande.

Exempel 2:

Sekreteraren av ett företag utfärdar ett meddelande till medlemmarna trettio dagar före dagen för extra bolagsstämma och meddelandet är felfritt i alla övriga avseenden. Medlemmarna sitter på rätt plats på rätt datum och vid rätt tidpunkt.

Mötet bildas ordentligt med en ordförande och kvorum. Men föremålet på mötesdagen är att ge en resolution om manipulering av konton för att undvika inkomstskatt. Mötet är olagligt och även ogiltigt. Personer som är inblandade i ett sådant möte kan straffas av kriminella skäl.

Från ovanstående diskussion kan vi komma fram till följande slutsatser:

(1) Ett lagligt möte kan vara giltigt eller ogiltigt.

(2) Ett olagligt möte är definitivt ogiltigt.

(3) Alla ogiltiga möten är inte olagliga.