Fastprismetod för utfärdande av aktier (med journalposter)

Fast pris Metod att utfärda aktier!

För övervägande annat än kontanter:

Enligt aktiebolagslagen 1956, när aktier emitteras för andra ersättningar än kontanter, skiljer de sig ifrån emissionen av aktier gjorda för kontanter.

Dessa är:

(i) Emission av aktier till leverantörer:

När tillgångar förvärvas av företaget och priset av detsamma avräknas genom emission av fullt betalda aktier är sådana aktier kända som aktier utgivna för ersättning andra än kontanter. Dessa aktier kan antingen utfärdas till par eller till ett premie eller till en rabatt.

Posterna är:

Notera:

När aktier utfärdas för Övervägande annat än Kontanter, bör frågan tydligt anges i balansräkningen under rubriken "Betalt kapital".

Utgivning av Aktier till Leverantörer:

Illustration 1:

P Ltd köpte tillgångar på Rs. 1, 90, 000 från Y Bros. Det emitterade aktieraktier av Rs. 10 vardera fullt betalade, tillfredsställande av deras påstående:

Visa posterna om sådana frågor görs (i) i pari, (ii) med en rabatt på 5% och (iii) till ett premie på 25%.

Illustration 2:

Ett företag med ett auktoriserat kapital på Rs. 25, 00.000 utfärdade ett prospekt som inbjöd ansökningar om 1, 00, 000 aktier av Rs. 10 var och en som anger att 10 000 aktier kommer att utfärdas dessutom som fullt betalade till säljare delvis betalning av köpeskillingar. Betalningsvillkoren är Rs. 5 per aktie på ansökan Rs. 2, 50 per aktie vid tilldelningen; och Rs. 2, 50 per aktie vid första och sista samtalet.

Den erbjudna kapitalen övertecknades med 10 000 aktier. Beloppet på tilldelningen mottogs i sin helhet. Endast Rs. 2, 00, 000 mottogs mot första och sista samtalet.

Köpeskillingen till Rs. 1, 50, 000 betalades i sin helhet.

Gör nödvändiga journalposter och teckna balans i företagets böcker.

Förverkande av aktier (Schema I-Tabell A):

Förverkande av aktier innebär obligatorisk uppsägning av medlemskap som ett straff för att inte betala några samtalspengar eller av någon annan särskild anledning, som kategoriskt finns i bolagets artiklar. Kort sagt, om någon aktieägare misslyckas med att betala ett samtal inom den angivna perioden på sitt aktieinnehav, kan styrelsen förlora sina aktier om han är bemyndigad enligt bolagets artiklar.

Ett bolag kan förlora aktier i en aktieägare för utebliven betalning av samtalspengar om följande villkor är strikt tillfredsställande:

(i) Enligt artiklarna:

Det har redan förklarats ovan att förverkande av aktier måste godkännas av artiklarna, det vill säga strängt enligt artiklarna. Eventuell oegentlighet eller oriktighet kommer att göra förverkandet ogiltigt. Vanligtvis uppstår förverkande av aktier för icke betalning av samtal. Men ibland kan artiklarna också föreskriva förverkande av fullt betalda aktier av andra skäl än att betalningen inte betalas.

ii) Meddelande:

Före förverkande måste ett meddelande utfärdas till innehavaren, som begär att betala samtalet inom en bestämd period, vid förfall av vilken aktierna förverkas. Anmälan måste innehålla minst 14 dagar och i meddelandet måste även anges att om ej betalning sker inom det föreskrivna datumet kommer aktierna att förverkas. Meddelande måste ange exakt vad som ska betalas av aktieägaren. Och om meddelandet i sig befinner sig vara en defekt, kommer förverkan att vara ogiltig.

(iii) Upplösning:

Om beloppet på grund av aktieägaren inte erhållits inom den föreskrivna perioden, måste styrelseledamöterna överlämna en resolution som förverkar aktierna och om beslutet inte fattas kommer förverkan vara ogiltig.

(iv) God tro:

Nödvändigt att nämna att kraften som utövats av styrelsen för att förlora aktierna kommer att vara i god tro och till fördel för företaget.

I punkt 32 anges att en förverkad andel också kan säljas eller på annat sätt avyttras på sådana villkor och på sådant sätt som styrelsen anser lämpligt och, när som helst före försäljning eller bortskaffande, kan styrelsen säga upp förverkan på sådana villkor som den anser passform-tabell A.

I paragraf 33 anges också att en aktieägare vars aktier har förverkats är skyldig att hålla sig ansvarig för samtalet som orsakat förverkan, han är endast ansvarig för skillnaden mellan beloppet av samtalet och det belopp som realiseras vid återutgivning, om detta skulle vara mindre än samtalet, om artiklarna så tillhandahåller -tabell A.

Effekter av förverkande:

Effekten av förverkande är:

a) upphörande av medlemskap

En aktieägare vars aktier har förverkats upphör att vara medlem längre.

b) upphävande av ansvar:

En aktieägare är skyldig att betala till företaget alla pengar som vid tidpunkten för förverkande betalades av honom till bolaget avseende aktier som förverkats, men om bolaget fullt ut erhåller alla sådana pengar i samband med de förlorade aktierna, aktieägare upphör.

(c) Ansvar som tidigare medlem:

Aktieägaren, som tidigare medlem, är skyldig att betala samtal om likvidation äger rum inom ett år efter förverkan.

d) Vid förverkande:

De förverkade aktierna blir bolagets egendom. Efter förverkande kan företaget utfärda detsamma som de villkor som styrelsen anser lämpligt att ställa in.

Fall I: Förlust av aktier Utfärdad i Par:

Under dessa omständigheter debiteras Aktiekapitalkontot med det inbetalda eller uppkallade värdet och inte det nominella eller nominella värdet och respektive samtalskonto (vilket inte har betalats av aktieägarna) kommer att krediteras eller i stället för krediterar respektive samtalskonto, samtal in-arrear. Konto kan också krediteras för alla belopp, och dela förverkande konto kommer att krediteras för det totala beloppet betalas av aktieägarna eller mottaget av företaget.

Redovisningsposter:

Alternativt:

Om Share Allotment-konto, Dela första samtalskonto och Delkontaktkonto slutas genom att debitera In-Arrear-konto, i så fall istället för att kreditera respektive samtalskonto, samtalskatalogen (för totalt belopp) kommer att krediteras.

Redovisningsposter:

Saldot på förverkande konto kommer att visas på skuldsidans sida i balansräkningen och läggas till i upplagd kapital.

Illustration 3:

P Ltd emitterade 10 000 aktier i Rs. 10 vardera, betala Rs. 3 på ansökan, Rs. 3 på tilldelningen och balansen med två samtal med lika stora belopp. Samtliga samtal gjordes vederbörligen och pengarna realiserades med undantag för följande:

(a) Mr X innehar 100 aktier betalade inte dela utdelnings pengar;

(b) Mr Y, som innehar 200 aktier, betalade inte dela in förstahandspengar

(c) Mr. Z som innehar 300 aktier betalade inte dela första samtalspengar.

Bolaget förverkade aktierna.

Visa posterna.

Fall II. Förverkande av aktier utgivna till en rabatt:

Om de förverkade aktierna ursprungligen utfärdades med rabatt, bör ett proportionellt antal rabatter som är tillåtna på sådana aktier avbrytas om rabatten på emission av andelskonto redan har debiterats vid förfall av aktier. Därför ska rabattkonto krediteras för detta ändamål.

Posten kommer att vara:

Illustration 4:

A Ltd utfärdade 20 000 Equity Shares av Rs. 10 vardera med rabatt på 10%. Beloppet ska betalas som: Rs. 2 på ansökan, Rs. 3 på tilldelning, Rs. 5 på första och sista samtalet. Mr Y, innehavare av 1 000 aktier, betalade inte det belopp som skulle betalas vid samtal och hans aktier förverkades av företaget:

Visa förfalskningsposten.

Fall III. Förverkande av aktier utgivna till en premie:

78 § aktiebolagslagen, 1956, anger att när premiepengarna samlas in kan det inte avbrytas senare. Om de förverkade aktierna emitterades till ett premie och premiepengarna redan hade erhållits på de förverkade aktierna, kommer Securities Premium Account därför inte att avbrytas eller debiteras, men detsamma kommer att finnas kvar i Securities Premium Account, dvs posten kommer att vara samma som för aktier som emitterats i par.

Tvärtom, om premien förblir i förskott, men Securities Premium Account har redan krediterats, i så fall bör beloppet av sådant premie avbrytas genom att debitera Securities Premium Account.

Behandlingen av Securities Premium beror således på mottagandet, dvs det kan vara av två typer:

(a) Kvittningsbas:

Om premien alltid har mottagits på kvitto basis kommer det inte att bli någon effekt för förverkande av aktier för att inte betala premiepengar.

(b) Förfalls- / tilläggsunderlag:

På grundval av denna grund, om premie erhålls på förfallodag, kommer förverkande av aktier att påverkas för utebliven betalning av aktier. I det fallet debiteras för att avbryta samma värdepapperskonto.

Redovisningsposter:

För kvitto:

Illustration 5:

A Ltd. Co hade sitt emitterade kapital bestående av 20 000 aktier i Rs. 10 vardera, betala som: Rs. 2 på ansökan, Rs. 3 på tilldelning (inklusive premie Re 1), Rs. 3 på 1: a samtalet och Rs. 3 vid sista samtalet:

Aktierna hölls upp till första anropssteget. Alla aktiepengar erhölls förutom A, innehav 300 aktier, som endast betalade upp till ansökan, och förutom B, innehav 100 aktier, vilka betalade upp till tilldelning. Alla dessa aktier förverkades:

Journalisera intäkterna för förverkande endast under (i) På grundval av, och, (ii) Kvittningsbas. Lösning

Omfördelning av förverkade aktier:

Styrelsen får omfördela de förverkade aktierna som de anser lämpliga om de är så bemyndigade i tabell A. Det har redan tidigare påpekats att förverkade aktier antingen kan omfördelas till par eller till rabatter eller till premie. under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(a) Styrelsen måste godkänna beslut om sanering av förverkande aktier.

(b) Om de förverkade aktierna omfördes till en rabatt, kan summan av denna rabatt på intet sätt överstiga de belopp som krediterats på förverkande konto vid förverkande.

Posten, i så fall kommer att vara:

Överföring till Kapitalreserv:

(c) Saldot kvar i aktieförverkningskonto (dvs. om den tillåtna rabatten är mindre än det tidigare mottagna beloppet) efter omfördelning av aktier kommer att överföras till kapitalreservkonto som kommer att visas på skuldsidan av Balansräkning under rubriken "Reserver och överskott".

Posten kommer att vara:

Ärende 1. Omfördelning av förverkade aktier som ursprungligen utfärdades i par

Under omständigheterna kommer uppgifterna att vara desamma som angivna ovan avseende återemission av aktier.

Illustration 6:

X innehar 100 aktier av Rs. 10 varpå han har betalat Re. 1 per aktie som ansöknings pengar, Y innehar 200 aktier av Rs. 10 varpå han har betalat Re. 1 och Rs. 2 per aktie som ansöknings- och tilldelnings pengar. Z har 300 aktier av Rs. 10 var och en har betalat Re. 1 på ansökan, Rs. 2 på tilldelningen och Rs. 3. första samtal:

De misslyckas alla med att betala sina efterskott och Rs slutliga samtal. 4 per aktie och styrelseledamöterna förlorade därmed sina aktier. Aktierna omfördelas därefter för Rs. 8 per aktie som fullbetald:

Visa förverkande och återutgå poster i företagets böcker.

Ärende 2. Återbetalning av förverkade aktier ursprungligen utgått till rabatt:

Ibland kan aktier som ursprungligen utfärdades till rabatterade priser återföras efter förverkande. I så fall registreras rabattkontot igen. Nödvändigt att nämna att eventuell förlust som överstiger den gamla kursen debiteras till Dela förverkande konto.

Posten kommer att vara:

Notera:

Eleverna bör komma ihåg att om dessa aktier förverkades som ursprungligen utfärdades med rabatt, kommer "Rabatt på emission av andelskonto" att krediteras vid förverkande av aktier. På samma sätt, när dessa aktier kommer att omfördelas, debiteras rabatt på emission av andelskonto igen och för det överskridande över gamla kursen debiteras andel förverkande konto.

Illustration 7:

X Ltd emitterade 20 000 aktier i Rs. 10 vardera med rabatt på 10%, betalas som Rs. 2 på ansökan, Rs. 3 på tilldelningen och Rs. 4 på första och sista samtalet. Mr Y, som innehar 1000 aktier, betalade inte samtalspengarna. Hans aktier förlorades och omfördes till Rs. 7 per aktie till Mr. Z. Visa förverkande och omfördelningsuppgifter (utan berättande):

Fall 3. Omfördelning av förverkade aktier Utfärdad till Premium:

Under de omständigheterna måste premiebeloppet som redan har realiserats vara kvar i Securities Premium Account och får inte överföras till aktieförbättringskonto eftersom summan av premiebeloppet endast kan utnyttjas enligt Sec. 78 § 2 aktiebolagslagen. Men om premiebeloppet förblir i förskott bör Securities Premium Account debiteras för att avbryta detsamma.

Som sådan föreslås att värdepapperspremie konto inte ska krediteras till kostnaden för förverkade andelskonto även när premie på aktier inte erhölls vid förverkande av aktier. Därför kommer inlösen för omfördelning av aktier och överföring till kapitalreservkonto liknar den metod som diskuterats tidigare för omfördelning av aktier som ursprungligen utfärdades vid årets slut.

Illustration 8:

A Ltd. Co hade sitt emitterade kapital bestående av 20 000 aktier i Rs. 10 vardera, betala som: Rs. 2 på ansökan, Rs. 3 på tilldelning (inklusive premie), Rs. 3 på 1: a samtalet och Rs. 3 vid sista samtalet:

Aktierna hölls upp till första anropssteget. Alla aktiepengar erhölls förutom A, innehav 300 aktier, som endast betalade upp till ansökan, och förutom B, innehav 100 aktier, vilka betalade upp till tilldelning. Alla dessa aktier förverkas. De 400 aktierna omfördes till C till betalning av Rs. 6 per aktie och har betalats i samma utsträckning som övriga aktier:

Journalisera uppgifterna för förverkande och återutläggning endast.

Förverkande och omfördelning av aktier under olika omständigheter

Illustration 9:

Visa posterna i företagets böcker under följande villkor:

(a) X Ltd förlorade 1 000 aktier, av Rs. 10 var och en uppkallad Rs. 8 per aktie, för utebliven betalning av Rs. 3 per aktie. Aktierna omfördes till Rs. 6 per aktie.

(b) Y Ltd. förlorade 500 aktier av Rs. 10 vardera, för utebliven betalning av dela första samtal och sista samtal pengar på Rs. 3 vardera. Aktierna omfördes med en rabatt på 20%.

(c) Z Ltd. förverkade 100 aktier av Rs. 10 vardera, för utebliven betalning av Rs. 3 per aktie. De förverkade aktierna omfördes till Rs. 11 per aktie.

(d) X Ltd. förverkade 1000 aktier av Rs. 10 vardera som ursprungligen utfärdades till ett premie på 10%, betalas Rs. 3 på ansökan, Rs. 3 på tilldelning (inklusive premie) och balans med två samtal med lika belopp. De förverkade aktierna omfördes till ett premie på Re. 1 per aktie.

När alla förverkade aktier inte omfördelas:

Särskild uppmärksamhet måste ges när endast en del av de förverkade aktierna omfördelas. I så fall överförs endast vinst vid omfördelning av sådana aktier till kapitalreserv. Det vill säga att mängden förverkade aktier som inte omfördelas kommer att förbli intakta i aktieförverkningskontot, dvs vinst på icke återutdelad aktie kan inte överföras till kapitalreserv. Proportionellt belopp kommer att förbli i Delaktigt förverkande konto. Under dessa omständigheter kommer balansräkningen av aktieförverkningskonto att visas på skuldsidan i balansräkningen.

Följande illustration kommer att tydligt framhäva ovanstående princip:

Illustration 10:

Purba Ltd. förverkade följande Aktieaktier utgivna till Rs. 10 vardera till ett premie på Rs. 2 per aktie, betala Rs. 3 på ansökan, Rs. 5 på tilldelning (inklusive premie och balans med två lika samtal).

(i) Mr X, som innehar 100 aktier, betalade inte tilldelnings pengar;

(ii) Mr Y, som innehar 200 aktier, betalade inte första samtalspengar; och

(iii) Mr Z, som innehar 400 aktier, betalade inte slutkallpengar.

Av de förverkade aktierna återfördes endast 200 aktier (full av Mr X och balans från Mr Y) till Mr T på Rs. 8 vardera.

Visa förverkande och återuppgift poster i böckerna Purba Ltd.

Illustration 11:

Följande siffror framgår av Pune Products balansräkning per den 31 mars 2008:

Ytterligare information:

Under året 2007-08 har 4 000 nya aktier av Rs. 10 var och 500, 6% preferensaktier av Rs. 100 vardera utfärdades i par och i båda fallen fanns inga efterskott. Call-in-Arrear representerar sista samtalspengar på Rs. 2 per aktie, omfördelning av förverkade aktier, om de gjordes, var @ Rs. 9 per aktie. Kapitalreserv i balansräkningen 31.3.2007 och 31.3.2008 indikerar endast vinst som uppstår på grund av omfördelning av förverkade aktier.

Fastställa:

(a) Antal förverkade aktier

(b) Antal aktier som omfördes

(c) Belopp som överförts till aktieförlustkontot.

Förverkande av aktier efter första samtal och sista samtal separat och omfördelning av aktier:

Illustration 12:

X Ltd., auktoriserad med Rs. 2, 50, 000 kapital uppdelat i 25.000 nyanser av Rs. 10 vardera, utfärdat 20 000 aktier som betalas till Rs. 3 på ansökan, Rs. 5 på tilldelning (inklusive Rs 2 som premium) och Rs. 2 på var och en av två samtal. Samtliga 20 000 aktier tecknades. Innehavare av 1.000 aktier misslyckades med att betala tilldelningspengarna och vidare på 500 aktier var det efterskott vid första samtal. Samtliga dessa aktier förklarades förverkade. Då blev det andra samtalet gjort. Detta betalades inte på 200 aktier. Dessa aktier förlorades också. Alla aktier på vilka endast ansöknings pengar betalades och hälften av de aktier där det var standard för första samtalspengar återfördes till Rs. 9 vardera som fullt betalade aktier.

Visa posterna i Kassabok, Ledgerkonto och Balansräkningen i företagets böcker.

Pro Rata Tilldelning:

Det har redan diskuterats tidigare att direktörerna vid tidpunkten för överteckningen av aktier har rätt att antingen avvisa eller återbetala de överskjutande ansökningspengarna eller justera de överskjutande ansökningspengarna mot summan på grund av tilldelningen.

Med andra ord, när mindre antal aktier tilldelas en innehavare som har ansökt om fler aktier, kommer de överskjutande ansökningsbeloppen inte att återbetalas till honom, men kommer att justeras mot summan på grund av tilldelning eller till och med samtal, det vill säga det är tillämpligt särskilt när partiell tilldelning görs.

Så, för att kunna justera de överflödiga ansökningsbeloppen kan företaget göra en pro rata tilldelning (dvs. i proportion). Ibland kan företaget också göra en fullständig tilldelning till vissa sökande. Posten för detta ändamål har också diskuterats tidigare. Den enda posten som anges här är när de överskjutande ansökningspengarna justeras mot andelskallpengar.

Posten är:

Med överskott av samtalet

Pro rata Allotment, Förverkande och Återutdelning av Aktier i olika stadier

Illustration 13:

A. Ltd. Co. inbjöd ansökningar om 10 000 aktier av Rs. 10 vardera vid en Premium på Rs. 5 per aktie betalas enligt följande:

På ansökan Rs. 3 per aktie, på tilldelning Rs. 6 per aktie (inklusive premie) och resterande belopp med två samtal med lika belopp. Ansökningar erhölls för 18 000 aktier och tilldelning gjordes på ansökningar om 15 000 aktier till en kurs på två aktier för varje tre ansökningar. Sen misslyckades med att betala tilldelningspengarna för de fyrtio (40) aktier som tilldelades honom och dessa aktier förverkades när han misslyckades med att betala det första samtalet. Basu misslyckades med att betala samtalen avseende 120 aktier tilldelade honom och dessa aktier förverkades efter det andra samtalet.

40 aktier tilldelades sen till Sen och ytterligare 40 aktier tilldelade Basu utfärdades senare till Ghosh som fullt utbetalda till betalning av Rs. 9 per aktie.

Visa relevanta poster i företagets kassa och tidskrift.