Förväntad återgång av en säkerhet och dess risk

Läs den här artikeln för att lära dig om förhållandet mellan förväntad avkastning av en säkerhet och dess risk.

Stor risk som är inblandad i en säkerhet är systematisk risk och större risk för den säkerheten, desto större är den avkastning som krävs. Med andra ord är den avkastning som krävs för en säkerhet lika med den avkastning som marknaden behöver för en risklös investering plus en riskpremie.

Riskpremien är funktionen av:

(1) Den förväntade marknadsavkastningen minskar riskfri ränta, vilket motsvarar det riskpremie som krävs för den typiska säkerheten på marknaden. och

(2) Beta koefficienten.

Förhållandet mellan och individuell säkerhet förväntad avkastning och dess systematiska risk kan uttryckas med hjälp av följande formel:

Vi kan ta ett exempel för att förklara förhållandet. Antag att den förväntade avkastningen på statsobligationer är 10%, den förväntade avkastningen i marknadsportföljen är 15% och betavärdet på ett företag är 1, 5. Beta indikerar att A har mer systematisk risk än den typiska säkerheten (dvs. en säkerhet med en beta på 1, 0).

Den erforderliga avkastningen på A: s lager skulle vara:

Marknaden förväntar A att visa en årlig avkastning på 2, 5%. Eftersom A har mer systematisk risk är denna avkastning högre än förväntat av den typiska säkerheten på marknaden.

För den typiska säkerheten skulle den förväntade avkastningen vara:

Om en beta-koefficient av en säkerhet endast är7, skulle den förväntade avkastningen vara:

Där finns där linjärt samband mellan en individuell säkerhet förväntad avkastning och dess systematiska risk, mätt av beta. Detta linjära förhållande kallas Säkerhetsmarknadslinjen (SML). Figur 5.6 visar SML. Den förväntade ettåriga avkastningen uppvisas på den vertikala axeln. Beta, index för systematisk risk visas på horisontell axel.

Vid nollrisken avlyssnar säkerhetsmarknadslinjen på den vertikala axeln lika med den riskfria räntan. Även när ingen risk medför, förväntas investerarna att kompenseras för tidens värde. Med ökad risk tenderar den önskade avkastningen att öka, vilket framgår av ovanstående figur.

Ovanstående diskussion om CAPM leder oss till att göra följande slutsatser:

1. En säkerhetsrisk består av systematisk risk och osystematisk risk.

2. Unsystematisk risk är diversifierbar och kan därför elimineras genom diversifiering, antingen genom att inneha en stor portfölj eller genom att köpa aktier i en fond.

3. Systematisk risk är icke-diversifierbar risk och är därför relevant för en rationell investerare.

4. Det finns ett linjärt förhållande mellan den förväntade avkastningen på en säkerhet och dess systematiska risk i marknadsjämvikt.

5. Investerare vill kompenseras för systematisk risk som de inte kan diversifiera.

6. Marknadsrisken för en säkerhet mäts med dess beta-koefficient, vilket är ett säkerhetsindex.

7. Graden av systematisk risk som en säkerhet besitter kan bestämmas genom att dra en karakteristisk linje.

8. Relationen mellan den önskade avkastningen för en säkerhet och dess beta kallas säkerhetsmarknaden.