Oenighet mellan kostnadsberäkning och finansiell vinst (6 orsaker)

Skillnaden mellan kostnadsberäkning och finansiellt resultat beror på följande:

1. Föremål som visas endast i finansiella konton:

Det finns ett antal poster som ingår i finansiella konton, men hittar ingen plats i kostnadskonton. Dessa kan vara utgiftsposter eller anslag av vinst eller inkomstposter. Den förra minskar vinsten medan den senare har den motsatta effekten.

Varorna kan klassificeras som under:

(a) Rent finansiella avgifter:

(i) Förlust som uppkommer vid försäljning av anläggningstillgångar,

(ii) Förlust på investeringar,

(iii) Rabatt på förlagslån,

(iv) Ränta på banklån, inteckningar och skuldebrev,

(v) Kostnader för bolagets aktieöverföringskontor,

(vi) Skadestånd,

(vii) Påföljder och böter,

(viii) Förluster på grund av skrotning av maskiner,

(ix) Ersättning betalad till innehavaren över en rimlig belöning för utförda tjänster.

b) vinsttillgångar:

(i) Donationer och välgörenhetsorganisationer,

(ii) Skatter på inkomst och vinst,

iii) Utbetald utdelning,

iv) Överföringar till reserver och sjunkande medel,

(v) Tilläggsavsättning för avskrivningar på anläggningstillgångar och för osäkra fordringar,

(vi) Investeringar speciellt belastade intäkter.

(c) Avskrivning av immateriella och fiktiva tillgångar:

Goodwill, patent och upphovsrätt, annons, preliminära kostnader, organisationsutgifter, försäkringsutskott, rabatt på emission av aktier / skuldebrev etc.

d) Rent finansiellt resultat:

(i) Hyreskostnader,

(ii) Vinster vid försäljning av anläggningstillgångar,

(iii) Överföringsavgifter mottagna,

(iv) Räntor som erhållits på bankinlåning,

(v) Mottagen utdelning,

(vi) Mäklare mottagen,

(vii) Rabatt, provision mottagen etc.

2. Föremål som visas endast i kostnadskonton:

Det finns vissa poster som ingår i kostnadskonton men inte i finansiella konton. Dessa föremål är väldigt få och brukar vara teoretiska avgifter. Till exempel kan ränta beräknas på sysselsatt kapital i produktion för att visa den nominella kostnaden för att anställa kapitalet, men faktiskt har inget ränta betalats.

På samma sätt kan produktionen belastas med en nominell hyra för lokaler som ägs för att göra det möjligt att jämföra sin produktionskostnad med en hyrd fabrik. Avskrivningar på tillgångar debiteras även när bokfört värde reduceras till försumbar figur. Innehavarens lön där han jobbar, men lön tas inte ut av vinst och förlust A / c.

3. Över eller Underabsorption av Omkostnader:

Omkostnader som absorberas i kostnadsräkenskaper på grundval av uppskattning som procentandel på direkta material, procent av direktlöner mm kan vara mer eller mindre än det faktiska beloppet. Om kostnaderna inte absorberas fullständigt, dvs beloppet i kostnadsräkningar är mindre än det faktiska beloppet kallas underskottet underabsorption. Å andra sidan är omkostnader i kostnadskonton mer än det faktiska, det kallas överabsorption.

Sålunda leder under eller överabsorption av omkostnader till skillnad i två konton. Ibland ignoreras försäljnings- och distributionsutgifter i kostnadsräkenskaper och som sådan kommer kostnadsvinsterna att bli högre och kräver därför avstämning.

4. Olika baser av aktievärdering:

Värderingen av samtliga aktier i finansiella konton görs på grundprincipen av kostnad eller realiseringsvärde, vilket är mindre. Värderingen av lager i kostnadsräkningar beror på detta om det är råmaterial, inarbetande och färdiga varor. I fråga om råmaterial kommer beräkningens värde att bero på huruvida FIFO eller LIFO eller Average metod är antagen.

Arbetskraftsinventering kan värderas till primärkostnad eller arbetskostnad eller produktionskostnad. Färdiga varor värderas i allmänhet till total produktionskostnad. Således kan olika baser som antas för värdering av råvaror, arbetskraftsarbeten och färdiga varor skilja sig åt och orsaka oenighet i resultaten.

5. Olika sätt att ladda avskrivningar:

Metoderna för avskrivning av avskrivningar kan skilja sig åt i finansiella konton och kostnadsräkenskaper och kan medföra oenighet i vinsten i de två bokföringen. Till exempel antas Straight Line eller Minskande Balansmetod (enligt bestämmelser i aktiebolagslagen eller inkomstskattelagen) i finansiella konton, medan det i kostnadsräkningar kan maskinhastighet eller produktionstimma eller enhetsmetod ha antagits.

6. Onormala vinster och förluster:

Onormala föremål som onormalt slöseri med material genom stöld, löner av onormal ledig tid, kostnad för onormala tomgångar, exceptionella osäkra fordringar, onormal vinst vid tillverkning kan visas i finansiella konton, men utesluts från kostnadsräkningarna och tas direkt till kostnadsberäkningen och resultaträkning. Detta medför skillnad i vinst enligt två böcker med konton.