Jämförelser mellan Treynor och Sharpe Measure

Jämförelserna mellan Treynor och Sharpe Measure ges nedan:

Sharpe-åtgärden använder standardavvikelsen för avkastning som riskmått, medan Treynor-åtgärden använder beta (systematisk risk). Sharpe-åtgärden utvärderar följaktligen portföljförvaltaren på grundval av avkastning, men tar också hänsyn till hur väl diversifierad portföljen var under denna period.

Image Courtesy: risk.net/IMG/068/250068/goldeggmeasure.jpg

Om en portfölj är helt diversifierad (innehåller ingen osystematisk risk) skulle de två åtgärderna ge identiska rankningar, eftersom portföljens totala varians skulle vara en systematisk varians.

Om en portfölj är dåligt diversifierad är det möjligt att den har en hög ranking på grundval av Treynor-åtgärder, men en mycket lägre ranking på grundval av Sharpe-åtgärden. Eventuell skillnad bör direkt hänföras till den dåliga diversifieringen av portföljen.

Därför ger de två åtgärderna kompletterande men olika uppgifter och båda åtgärderna bör härledas.

Som Sharpe har påpekat, om man hanterar en väl diversifierad grupp av portföljer, såsom fonder, kommer de två åtgärderna att ge mycket liknande rankningar, eftersom Sharpe kände att variationen på grund av osystematisk risk sannolikt var övergående, han fick det att Treynor mätning kan vara ett bättre mått för att förutsäga framtida prestanda, och hans resultat bekräftar i allmänhet denna förväntan.