Jämförelser mellan TQM och traditionell strategi

Följande är huvudpunkterna i skillnaden mellan dessa två tillvägagångssätt:

(i) Betydelsen av människor:

Traditionell ledningsvy hanterar som en vara och är passiva bidragsgivare med liten autonomi, medan i TQM-praxis är människor aktiva bidragsgivare och är erkända för sin kreativitet och intelligens.

(ii) Betydelsen av kvalitet:

I traditionell förvaltning är kvaliteten påföljd av interna specifikationer och standarder. Inspektion krävs för att kontrollera fel. Det finns ingen innovation i detta avseende. I TQM definieras kvalitet som produkter och tjänster som går utöver kundernas nuvarande behov och förväntningar. Innovation krävs för att kontinuerligt förbättra kvaliteten.

Garvin (1984) har gett åtta kundorienterade kvalitetsdimensioner, nämligen prestanda, egenskaper, tillförlitlighet, överensstämmelse med specifikationer, hållbarhet, användbarhet, estetik och uppfattad kvalitet.

En viss produkt eller tjänst som krävs för att möta minst en av dessa dimensioner för att den anses vara av hög kvalitet hos kunden. Företaget måste få svar från kunder genom teed back och nära samverkan.

I traditionell ledning försummas dessa kundorienterade kvalitetsdimensioner. Dess fokus ligger endast på en dimension, dvs överensstämmelse med specifikationerna. För kundens fullständigare tillfredsställelse bör alla dimensioner beaktas. Det görs under TQM.

ii) Kundernas betydelse:

Under traditionellt tillvägagångssätt anses kunderna alltid vara utomstående till organisationen och är marknadens och försäljningsbranschen. TQM fokuserar huvudsakligen på kunder snarare än någon annan källa. Det fokuserar sin uppmärksamhet på förändringar i organisationskulturen för kundernas tillfredsställelse.

iv) Ledningens roll:

Ledningen är alltid ovillig att förändra och försöker behålla status quo genom att motstå förändring under traditionell inställning. Under TQM ger ledningen kontinuerlig förbättring och innovation i processer och system, produkter och tjänster.

(v) Förbindelser mellan förbindelserna och förbunden:

Under traditionell ledning är relationerna mellan ledning och fackföreningar vanligtvis inte hjärtliga. Traditionella frågor som lön, bonus, hälso- och säkerhetsåtgärder förhandlas fram, medan frågor som kvalitet, kostnad och produktivitet inte beaktas på förmånsbasis.

I TQM-tillvägagångssätt blir union lika partner för framgången för en organisation. Unionen spelar en aktiv roll i förhållande till förvaltningen i anställdas utbildnings-, utbildnings- och utvecklingsprogram mm

(vi) Lagarbete:

Det finns funktionell hierarki på grund av hierarkisk organisationsstruktur. Det tenderar att skapa konkurrens, konflikt och negativa relationer mellan olika funktioner under traditionell inrättande. Men under TQM uppmuntrar formella och informella mekanismer till och underlättar lagarbete och lagutveckling i hela organisationen.

(vii) Organisationsstruktur:

Traditionell ledning spänner på hierarkiska och vertikalt strukturerade organisationer. TQM å andra sidan syftar till att skapa en nätverkskultur över och bland funktioner kopplade via ett nätverk av samarbetsvilliga (interna och externa) leverantörer och kunder.

(viii) Kontrollpanel:

Många auktoritetslag favoriseras av traditionell förvaltning med kort styrningstid. Å andra sidan föreslår TQM en plattare organisationsstruktur med stora kontrollpaneler, där myndighet skjuts ner så lågt som möjligt och uppmuntrar flexibilitet i verksamheten.

(ix) Resultat v / s kvalitet:

Traditionell förvaltning syftar till att maximera vinsten. Det syftar till ökad försäljning, avkastning på investeringar och vinst. Kvalitet föredras inte under traditionell inställning, medan kvalitet enligt TQM är av största vikt.

Företaget kan förlora en kund permanent på grund av dålig kvalitet på en produkt. Den missnöjda kunden är en vinst till konkurrenten och minskar därmed vinsten.

(x) Motivation:

Alla är motiverade att bidra med sitt maximala och TQM skapar målorienterade åtgärder bland kunder, chefer och arbetstagare. Det syftar till att uppmuntra deltagande ledning. Under traditionell förvaltning uppnås motivation genom kontroll. Människor är motiverade att arbeta för att undvika misslyckande och bestraffning.