8 Förutsättningar för framgång för företag

Ett företag måste samordna olika produktionsfaktorer för att uppnå ett visst mål. Alla faktorer är lika viktiga för att verksamheten ska bli framgångsrik. Olika avdelningar bör fungera i samordning med varandra och organisations- och finansplanering bör genom korrekt bestämning.

Modern verksamhet har blivit komplex och komplicerad. Förbättringar i teknik och förändrade konsumentpreferenser skapar fler utmaningar för affärsmannen. Alla aspekter av ett företag, dvs produktion, finansiering, organisation och marknadsföring bör ordnas ordentligt och samordnas för att göra affärer framgångsrika.

Några förutsättningar för framgången med verksamheten är enligt följande:

1. Ställa in mål:

Upprättandet av affärsmål är det första som ska utföras av ledningen. Man måste veta vad som ska göras. Först efter att man har bestämt målet, kommer vägarna och medlen att bestämmas för att uppnå målen. Om det är ett tillverkande företag, ska arten av produkt som ska produceras, vare sig hela produkten eller en del av den ska produceras, beslutas. I händelse av serviceverksamhet ska arten och typen av tjänster som ska tillhandahållas beslutas. Det är inte bara förvaltningen som borde vara förtrogen med affärsmålen, men varje person som berörs bör veta verksamhetens mål och mål.

2. Rätt planering:

Efter bestämning ska målen, arbetet planeras i alla sina perspektiv. Planering innebär prognos och fastställande av handlingsplanen. Det handlar om planering för både nutid och framtid. Vad som ska uppnås och hur det ska uppnås är av primär betydelse för nuet. Framtiden är alltid osäker och uppskattningen av framtida händelser är mycket svår. Vid framtidsplanering görs en ansträngning för att uppskatta framtida osäkerheter och avgöra vilken åtgärd som är möjligt för den kommande perioden. Således hjälper planeringen också ledningen att förbereda sig inför morgondagens osäkerhet.

3. Ljudorganisation:

Organisationen är ett arrangemang genom vilket uppgifter tilldelas anställda så att deras individuella insatser bidrar effektivt till uppnåendet av tydligt definierade syften. Uppgifterna och ansvarsområdena för alla personer definieras och de borde veta vad de vill göra.

Ett effektivt organisationssystem är viktigt för framgången för ett företag. För det första bör ett beslut fattas om äganderätten, dvs enda handel, partnerskap, aktiebolag. Då bör en lämplig intern organisation utvecklas. Inget arbete ska lämnas otilldelat. Handledarna och underordnade bör känna till sina roller i verksamheten.

4. Korrekt finansiell planering:

Kraven på finansiering och dess möjliga källor bör beslutas vid starten av företaget. Syftet med finansiell planering är att se till att tillräckliga medel uppbärs till lägst kostnad. Den nödvändiga kapitalen ska alltid vara tillgänglig, annars kommer det att hindra arbetet. Kapitalets knapphet och för mycket av det båda kommer att vara dåligt för oro.

Tillgången till överskjutande kapital kan fresta ledningen att spendera mer pengar på lager och på anläggningstillgångar. En riktig plan är nödvändig för att ge medel till nuvarande behov och framtida utvecklingsplaner.

En finansiell plan kommer att avgöra:

(a) Kapitalbehoven,

(h) Källor för insamling av medel, och

c) Förvaltning av kapitalstrukturen.

5. Plats och layout av Växten:

Ett av de viktiga beslut som ska fattas av ledningen vid tidpunkten för att starta en oro handlar om anläggningen. Anläggningen bör placeras på en plats där alla produktionsfaktorer är tillgängliga till lägsta kostnad. Syftet att nå en optimal punkt kommer endast att uppnås om platsen för företagen är lämplig. Råvaror, arbetskraft, kraft och marknader för de färdiga produkterna bör vara tillgängliga i närheten av platsen.

Efter att ha beslutat om plats fattas ett beslut om anläggningens layout. Inrättandet av maskiner och utrustning bör vara systematisk så att produktionsflödet ska vara smidigt och oavbrutet. Kontorsbyggnaden och lageret mm bör ligga nära fabriken. Korrekt layout gör det möjligt att utnyttja ledigt utrymme ekonomiskt. Korrekt läge och layout av verksamheten är nödvändiga för framgången för ett företag.

6. Marknadsföringssystem:

Marknadsföringsaspekterna av ett företag är viktigare än ens produktion. Det går inte att producera en sak om den inte kan säljas. Marknadsföring är viktigt för att tjäna vinster. Förvaltningen bör besluta om distributionskanalerna. Vare sig att sälja direkt till konsumenter eller att sälja genom grossister? Det bör beslutas efter att ha beaktat olika aspekter av varor.

7. Forskning:

I den växande teknologiska världen är det viktigt att använda senaste enheter för produktion och marknadsföring av varor. Förändring är kärnan i verksamheten. Varje dag finns nya produktionsmetoder. Konsumenternas behov och preferenser bör beaktas vid utformningen av produktions- och marknadsföringspolitiken. Forskning och utveckling bör ges plats i verksamheten.

Man kan konkurrera med förändrade näringsliv bara genom forskningsprogram. Om man inte uppmärksammar forskningsarbetet blir det svårt att stanna i affärer under en längre tid. Så, forskningsverksamhet är nödvändigt för ett företags framgång.

8. Dynamiskt ledarskap:

Ett företags framgång kommer att bero på effektiviteten i sin förvaltning. Ledningens uppgift är att planera, organisera, samordna och styra olika aktiviteter för att uppnå affärsmål. Detta kommer endast vara möjligt om ledarskapet är dynamiskt. Operationen som hanterar oro bör ha framsyn, initiativ, mod och lämplighet för en förändring. Dessa egenskaper är nödvändiga i ledarskapet för att ta bekymmer på framstegen.