25 huvudriktlinjer för reservbanken för riskhantering

Denna artikel lyfter fram de tjugofem huvudsakliga riktlinjerna för reservbanken för riskhantering. Några av riktlinjerna är: 1. Organisationsuppsättning 2. Avhandlingsrummet 3. Utdrag från FIMMDA: Handboken för marknadspraxis 4. Styrningskontroll 5. Organisation av avhandlingsavdelningen 6. Känn din motpart 7. Registrering av samtal 8. Av -Premisehandel 9. Försäljningstimmar och annat.

Riktlinje # 1. Organisationsuppsättning:

Hantering av marknadsrisker bör vara den främsta uppgiften för bankernas toppledning. Styrelserna bör tydligt formulera policyer för marknadsrisker, förfaranden, gränser för försiktighetsrisker, granskningsmekanismer och rapporterings- och revisionssystem.

Policyn bör ta upp bankens exponering på konsoliderad basis och tydligt formulera riskmätningssystemen som tar upp alla väsentliga källor till marknadsrisk och bedömer effekterna på banken.

De operativa försiktighetsgränserna och ansvaret för linjestyrningen bör också klart definieras. Asset-Liability Management Committee (ALCO) ska fungera som den högsta operativa enheten för att hantera balansräkningen inom de prestations- / riskparametrar som styrelsen fastställt.

Ett framgångsrikt genomförande av varje riskhanteringsprocess måste härledas från bankens högsta ledning och dess starka engagemang för att integrera grundläggande verksamheter och strategiskt beslutsfattande med riskhantering.

Ideellt sett bör den organisatoriska uppsättningen för marknadsriskhantering vara enligt följande:

(a) Styrelsen,

(b) Asset Liability Management Committee (ALCO),

c) ALM-stödgrupper / marknadsriskgrupper, och

(d) Riskhanteringskommittén.

(a) Styrelsen bör ha det övergripande ansvaret för riskhantering. Styrelsen ska bestämma bankens riskhanteringspolitik och fastställa gränser för likviditets-, ränte-, valuta- och aktiekursrisker.

(b) Förvaltningsnämnden för ansvarsskyldighet, som i allmänhet kallas ALCO, borde ansvara för att följa de gränser som styrelsen fastställer samt för att besluta bankens affärsstrategi i linje med bankens budget och förutbestämda riskhanteringsmål.

ALCO är en beslutsansvarig ansvarig för balansräkningen från riskavkastningsperspektiv, inklusive strategisk hantering av ränte- och likviditetsrisker.

ALCO: s roll bör bland annat innehålla följande:

1. Produktprissättning för inlåning och förskott beroende på önskad löptidsprofil och blandning av inkrementella tillgångar och skulder.

2. artikulera räntesyn av banken och besluta om framtida affärsstrategi

3. granska och formulera finansieringspolitiken

4. Granskning av ekonomiska och politiska konsekvenser i balansräkningen.

ALCO kommer också att vara ansvarig för att säkerställa att gränserna fastställs av styrelsen. ALCO kommer också att bestämma bankens överföringsprissättningspolitik. ALCO kommer att bestå av VD, chefer för olika divisioner och annan ledande personal som är involverad i ALM-processen.

c) ALM-supportgrupperna bestående av driftspersonal ska ansvara för analys, övervakning och rapportering av riskprofilen till ALCO.

(d) Riskhanteringskommittén bör utarbeta prognoser (simuleringar) som visar effekterna av olika möjliga förändringar i marknadsförhållandena i balansräkningen och rekommenderar de åtgärder som krävs för att följa bankens interna gränser.

Riktlinje # 2. Handlingsrummet:

Treasury Handlingsrummet inom en bank är i allmänhet clearinghuset för matchning, hantering och kontroll av marknadsrisker. Det kan ge finansiering, likviditet och investeringsstöd för de tillgångar och skulder som genereras av bankens vanliga verksamhet.

Försäljningsrummet ansvarar för en korrekt hantering och kontroll av marknadsrisker i enlighet med den myndighet som beviljats ​​av bankens riskhanteringskommitté.

Försäljningsrummet är också ansvarigt för att möta affärsenheternas behov vid prissättning av marknadsrisker för tillämpning på sina produkter och tjänster. Avhandlingsrummet fungerar som bankens gränssnitt till internationella och inhemska finansmarknader och har i allmänhet ansvaret för att hantera marknadsrisker i enlighet med instruktioner från bankens riskhanteringskommitté.

Riskhanteringskommittén kan också tilldela en diskretionsgräns inom vilken Handelslokalet kan ta marknadsrisk på proprietär basis. Av dessa skäl är effektiv kontroll och övervakning av bankens affärsområde Dealing Room avgörande för dess effektivitet vid hantering och kontroll av marknadsrisker.

Kritisk till ett avhandlingsrums effektiva funktion är en omfattande Handelshanteringshandbok som täcker alla aspekter av deras dagliga aktiviteter och säkerställer att alla återförsäljare har tillgång till det. Alla återförsäljare som är aktiva i den dagliga affärsverksamheten måste erkänna förtrogenhet med och lämna ett skriftligt åtagande att följa bankens handlingsriktlinjer och rutiner.

Handlingshandboken för affärsverksamhet ska vara omfattande i sin helhet som omfattar verksamhetsförfaranden för all bankens handelsverksamhet där handelstjänsten är inblandad, och i synnerhet måste den täcka bankens krav i:

en. Uppförandekod:

Alla återförsäljare som är aktiva inom den dagliga handeln på den indiska marknaden måste erkänna bekantskap med och åta sig att följa FEDAI: s uppförandekod (och FIMMDA när det är tillgängligt).

b. Överensstämmelse med interna gränser:

Alla återförsäljare måste vara medvetna om, erkänna och åta sig att följa de gränser som styr deras auktoritet att begå banken att riskera exponeringar som de gäller för deras egna särskilda riskansvar och senioritetsnivå.

c. Överensstämmelse med RBI-gränser och riktlinjer:

Alla återförsäljare måste erkänna och åta sig ett åtagande att följa sitt ansvar för att förbli inom ramen för RBI: s gränser och riktlinjer inom sitt verksamhetsområde.

d. Hantera med Mäklare:

Alla återförsäljare bör vara medvetna om, erkänna och åta sig att följa de riktlinjer som styr bankens verksamhet med mäklare, inklusive att bedriva verksamhet endast med mäklare som godkänts av bankens riskhanteringskommitté (på bankens mäklarepanel).

e. Säkerställa att deras verksamhet med mäklare inte leder till att mäklare fungerar som huvudmän i transaktioner utan att förbli strängt i sin auktoriserade roll som marknadsförmedlare.

f. Att kräva att mäklare tillhandahåller alla "mäklare noteringar" och bekräftelser av transaktioner före näringslivet varje dag (eller i undantagsfall från början av nästa arbetsdag, i vilket fall noterna måste präglas markant av mäklaren som har blivit föremål för tidigare dag, och Back-office måste omarbeta föregående natts position mot begränsningsrapporter) till bankens Back-office för avstämning med transaktionsdata.

g. Säkerställa att alla mäklarbetalningar och utlåtanden mottas, försonas och betalas av bankens Back-Office-avdelning, och under inga omständigheter godkända eller betalningar som släpps ut av återförsäljare

h. Förbud mot att återförsäljare accepterar gåvor, gratifikationer eller andra förmåner från mäklare, vars fall bör redovisas i detalj till RBI: s bankövervakningsdepartement, vilket indikerar karaktären av saken.

jag. Förbud mot återförsäljare att nominera en mäklare i transaktioner som inte gjorts genom den mäklaren.

j. Omedelbart undersöka klagomål mot återförsäljare och oegentligheter genom mäklare och rapportera dem till FEDAI och RBI: s bankdepartement.

k. Hanteringstider:

Alla återförsäljare bör vara medvetna om bankens normala handelsdag, avstängningstid för övernattningspositioner och regler för eftertimning och off-site-handel (om banken tillåter det)

l. Säkerhet och konfidentialitet:

Alla återförsäljare bör vara medvetna om bankens krav när det gäller att upprätthålla konfidentialitet över sin egen och dess kunders handelsverksamhet samt ansvaret för ett säkert underhåll av tillgångsmedier, nycklar, lösenord och PINS.

m. Personal Rotation and Leave Krav:

Alla återförsäljare borde vara medvetna om kravet att minst en ledighet ska vara minst 14 dagar per år och av bankens interna policy avseende personalrotation.

Riktlinje # 3. Extrakt från FIMMDA: Handbok för marknadsföringsformer:

Generella principer:

1a. Alla huvudmän och mäklare ska behålla de högsta standarderna för beteende för att öka dessa marknaders rykte.

b. Alla deltagare måste se till att en person som åtar sig på institutionens vägnar handlar inom godkända myndigheter.

c. Alla institutioner måste stå för det åtagande som en individ har åtagit sig för deras räkning. Principen är "Mitt ord är min förbindelse".

d. Institutionerna måste se till att de personer som agerar på deras vägnar är fullt utbildade och helt medvetna om de regler och föreskrifter, konventioner, praxis och marknader som de hanterar.

e. Alla individer måste följa reglerna för marknaden och hålla sig uppdaterade med de förändringar som händer då och då.

f. Handel utförs utanför NDS, mellan institutioner som är medlemmar i NDS bör ingå i NDS inom 15 minuter från det att handeln avslutats.

g. En mäklars roll är att samla motparterna mot en avgift. När mäklare fungerar som mellanhänder, förväntas de inte fungera som huvudmän eller i diskretionär kapacitet, även tillfälligt. Om mäklarföretaget agerar för egen räkning förväntas det förklaras att det handlar som huvudansvarig före förhandlingar om handeln.

h. Mäklare och huvudmän förväntas behålla konfidentialiteten hos de parter som är involverade i transaktionerna.

jag. Avveckling av avtalen i fastinkomst, penningmarknad och rupee-derivat kommer att omfattas av marknadsöverenskommelser som fastställts av FIMMDA, oavsett om motparten är medlem i FIMMDA eller på annat sätt.

Riktlinje # 4. Förvaltningskontroll:

Förvaltningen bör införa lämpliga kontroller och förfaranden för deras hantering på marknader som omfattas av handboken. Det bör säkerställas att de anställda som handlar på marknaden och den andra supportpersonalen följer de kontroller och förfaranden som fastställs.

Förvaltningen bör regelbundet granska kontrollerna och förfarandena.

Riktlinje # 5. Organisation av Avhandlingsavdelningen:

Den grundläggande principen för upprätthållande av interna kontroller är funktionell segregering av frontkontor och back office och avvecklingsfunktioner.

Med tanke på transaktionernas ökade volym och komplexitet kan det emellertid vara en god praxis att avskilja transaktionsavdelningens funktioner enligt följande:

Eftersom det kan finnas en överlappning mellan mittenkontoret och backofficefunktionerna, kan ledningen lägga ner vilken annan segregeringsnivå som den anser lämplig. (Back-office och mid-office har använts utbytbart i denna handbok).

Personalen i backofficefunktionerna och mid-office-funktionerna bör vara funktionellt segregerade från de på frontkontoret. Personer som slutar handlar får inte vara inblandade i bekräftelse eller avveckling av handel.

Riktlinje # 6. Känn din motpart:

Det är en bra praxis att genomföra grundläggande due diligence och "känn dina motpartskontroller" innan de hanteras. Dessa kontroller bör visa en grundläggande förståelse för vem motparten är och varför motparten handlar i produkten.

För derivattransaktioner bör företag i enlighet med "omsorgsplikt" vara övertygade om att företaget är medveten om riskerna med att använda dessa produkter och personen är auktoriserad av företaget för att genomföra dessa transaktioner.

Riktlinje # 7. Inspelning av samtal:

Erfarenheten har visat att användningen av band visar sig vara ovärderligt för en snabb lösning av skillnader och tvister. Medlemmar som inte klarar av alla sina kontorssamtal bör granska denna fråga och införa systemet så snart som möjligt. När du initialt installerar inspelningsutrustning eller tar in nya kunder eller motparter, bör företagen informera dem om att samtal ska spelas in.

Tape bör hållas åtminstone i tre månader. Band som rör omtvistade / obekräftade transaktioner bör behållas tills tvisterna har avgjorts / bekräftats.

Förvaltningen bör säkerställa att tillgången till inspelningsutrustningen, oavsett om den är i bruk eller i butik, är strikt kontrollerad så att de inte kan manipuleras.

Riktlinje # 8. Off-Premise Handling:

Som en praxis bör deltagarna bara handla från sin normala handlingsplats, det vill säga från deras respektive affärsrum / kontor, beroende på vad som är fallet.

Det kan dock finnas tillfällen då återförsäljaren kan behöva hantera från annat än sin normala handelsplats. Ledningen kan fastställa riktlinjerna, inklusive att ange den personal som är behörig att handla utanför det normala affärsstället. Backkontoret ska informera ledningen om sådana erbjudande om off-premises. Förvaltningen bör tillgodose behoven för sådan hantering.

Återförsäljaren / tjänstemannen bör innan affären informera motparten om att handla utanför lokaler. Det faktum att affären har gjorts utanför lokalerna bör också registreras i affärsbekräftelsen och / eller andra relevanta register.

Riktlinje # 9. Hanteringstider:

Hanteringstiden kommer att vara från 9:00 till 17:30 från måndag till fredag ​​och från 9:00 till 1:00 på lördag eller som föreskrivs av RBI. NDS har också samma tidpunkter för handelssessioner. Erbjudanden som görs utanför dessa timmar bör rapporteras till ledningen och förvaltningen bör försäkra sig om att det är nödvändigt att ingå sådana avtal utanför de föreskrivna timmarna.

Riktlinje # 10. Betygsskanning:

Marknadsaktörerna får inte handla med priser som inte är marknadsrelaterade. Förvaltningen bör se till att lämpliga rutiner, inklusive periodiciteten för att ta avgiftssökningar, är på plats för att säkerställa detta. Förvaltningen bör inrätta de "rate-bands" inom vilka de faktiska handlade räntorna ska falla.

Ett ordentligt förfarande för att övervaka avtalen, som ligger utanför frekvensbanden, bör fastställas. Vanligtvis skulle detta vara på grund av extraordinär volatilitet, eller eftersom mängden av affären är liten och transaktionskostnader har laddats in i priset.

Backkontoret ska rapportera dessa undantag till ledningen och ledningen måste försäkra sig om att undantagen är av legitima och begripliga skäl.

Riktlinje # 11. Intressekonflikter:

Det är möjligt att återförsäljare kanske vill göra personliga investeringar i de produkter som institutionen handlar i eller i produkterna som omfattas av denna handbok. Förvaltningen ska formulera en "personlig investeringspolitik" och se till att det följs.

Vid utformningen av den personliga investeringspolitiken kan ledningen ta hänsyn till de regler och föreskrifter som lagstadgade myndigheter ställer för insiderhandel.

Riktlinje # 12. Rotation av återförsäljare:

Återförsäljare bör inte hållas för länge på samma skrivbord. Förvaltningen ska formulera lämplig politik för ombudsförändringar. Vidare kan ett system med en årlig obligatorisk ledighet om 15 dagar eller längre införas så att ingen återförsäljare kvarstår på jobbet kontinuerligt.

Riktlinje # 13. Bekräftelser:

Företagen bör se till att de har en process på plats, vilket i sin tur garanterar följande:

Erbjudanden som registreras av näringsidkaren bekräftas självständigt av backkontoret. Alla bekräftelser bör innehålla datum för avtalet, motpartens namn och alla övriga detaljer i avtalet. Det är en bra praxis att även bekräfta alla avvecklingsdetaljer, även om några av dessa detaljer inte ändras med varje affär.

Backkontoret måste reagera snabbt på de bekräftelser som mottas för vilka de inte har någon motsvarande handel. Det är lämpligt att först kontrollera med kontoret för att säkerställa att ingen överenskommelse har missat. De bör då genast informera motpartens back office om frånvaron av handeln.

Eventuella avvikelser mellan en bekräftelse och väsentliga detaljer om handeln, eller till och med förekomsten av en handel, bör uppmärksammas av ledningen. Förvaltningen bör försäkra sig om handelens äkthet och noggrannhet. Det är viktigt att avvikelser snabbt ska sorteras inom några minuter av affären.

Riktlinje 14. Försäljningsförfaranden och principer

Erbjudanden som gjorts på den indiska marknaden bör genomföras på grundval av FIMMDA-handboken.

När det gäller avtal gjorda med utländska motparter borde motparten få kännedom om de konventioner som följdes i Indien i förväg för att undvika eventuell förvirring.

Riktlinje # 15. Preliminär förhandling av villkor:

Återförsäljare bör tydligt ange redan innan en transaktion genomförs, vilka villkor som avtalet kommer att omfattas av. Om ett fast citat har angivits på NDS kan kvalificerande villkor inte anges efter avtalets ingående.

Typiska exempel på kvalifikationer är: där ett pris är citerat med det nödvändiga kreditgodkännandet, gränser som är tillgängliga för motparten, oförmåga att ingå en transaktion, eftersom medlemmarnas kontor i andra centra inte är öppet. Detta bör meddelas mäklaren och den potentiella motparten i ett tidigt skede och innan namn byts ut av mäklaren.

Riktlinje # 16. Anmälningsfirma:

Återförsäljare, oavsett om de handlar som huvudmän, agent eller mäklare, har skyldighet att helt klart avgöra om de priser de citerar är fasta eller endast vägledande. Priser som anges av mäklare bör betraktas som vägledande om inte annat är kvalificerat.

När det gäller erbjudanden på NDS, skulle återförsäljaren lägga citatet som ett "fast" citat eller "vägledande" citat. Om återförsäljaren är villig att göra affären endast med en viss uppsättning motparter, bör han sätta citatet som "fast" endast för föredragna motparter.

När det gäller andra erbjudanden är en återförsäljare med ett fast pris eller en kurs antingen via en mäklare eller direkt till en potentiell motpart åtagit sig att handla till det priset eller priset i ett omsättningsvärde, förutsatt att motpartsnamnet är acceptabelt. I allmänhet antas priserna vara fasta så länge motparten eller mäklaren är online. Medlemmarna bör tydligt och omedelbart ange när priserna återkallas.

På volatila marknader, eller när några nyheter förväntas, bör återförsäljare som anger ett fast pris eller pris ange hur länge deras citat är fast. Priset eller priset är vanligtvis för det omsättningsbara beloppet. Om citatet inte är för en omsättbar kvantitet ska återförsäljaren / mäklaren kvalificera sig samtidigt som citatet lämnas in.

En väsentlig del av transaktionen av mäklare bygger på mandat från återförsäljare som handlar på uppdrag av huvudmän. Risken att huvudmannen kör är att ett sådant erbjudande skulle kunna drabbas efter en negativ marknadsföring har skett.

Mäklaren förväntas använda mandatet för att "annonsera" huvudansvaret för de enheter som mäklaren förväntar sig kommer att ha ett intresse för priset. I allmänhet är mäklaren fri att visa priset till enheter som han anser lämpliga, men medlemmarna har rätt att förvänta sig att om en mindre uppsättning definieras kommer mäklaren att hålla sig till en sådan mindre uppsättning.

Mandater får inte vara längre än 15 minuter om inget annat anges. Mäklare förväntas kontrollera med uppdragsgivaren från tid till annan för att säkerställa att mandatet fortfarande är aktuellt.

Mäklaren ska avslöja namnet på det företag som erbjuder mandatet när motparten är fast att handla till det mandatpriset. Mäklaren kommer då att ringa till den medlem som erbjöd mandatet och bekräfta affären. I avsaknad av någon betydande marknadsrörelse förväntas den medlem som erbjöd mandatet följa det.

Om priset inte följs är det ansvaret för den medlem som erbjöd mandatet att förklara varför mandatet inte längre är giltigt. Det krävs av medlemmen att mandatpriset återkallas innan mäklaren avslöjar motpartsnamnet. Det enda undantaget från detta är när motpartsnamnet inte är acceptabelt.

Uppdragsgivaren ska ringa till mäklaren om han vill dra tillbaka mandatet innan det löper ut. Citatet kan inte återkallas efter att mäklaren har ingått avtalet.

Riktlinje nr 17. Leverans av värdepapperen / fonderna:

Återförsäljarna bör komma överens om leveransvillkoren innan avtalet slutförs.

Leverans av värdepapperen / fonderna sker på basis av leverans-mot-betalning (DVP) med avseende på statspapper och kassakrediter. När det gäller andra värdepapper, som är i dematform, eftersom det inte finns någon DVP-mekanism, bör återförsäljarna komma överens om prioritet för avveckling av värdepapperen och fonderna.

Banker och primära återförsäljare är för närvarande inte skyldiga att investera i värdepapper, som inte är i dematform. Men där fysiska värdepapper ska levereras ska återförsäljarna komma överens innan avtalet ingås om huruvida avvecklingen kommer att vara DVP eller på annat sätt (i så fall måste avvecklingsprioriteten överenskommas).

Riktlinje # 18. Sluta en Deal:

Återförsäljare bör betrakta sig som bunden att hedra en affär när priset, namnet acceptans, kreditgodkännande och andra viktiga kommersiella villkor har kommit överens. Muntliga avtal / kontrakt anses bindande för alla berörda parter. När det gäller avtal gjorda på NDS skulle avtalet anses vara slutligt så snart som någon motpart svarar på ett "fast" citat.

Om citerade priser är kvalificerade som vägledande eller föremål för förhandlingar om kommersiella villkor, bör medlemmar normalt behandla sig som bundna för att hedra affären när de villkor som avtalats är uppfyllda utan kvalifikation.

Muntliga avtal anses vara bindande Den efterföljande bekräftelsen är bevis på överenskommelsen, men bör inte åsidosätta termer som överenskommits muntligt.

Att göra en transaktion föremål för dokumentation är inte en bra praxis. För att minimera sannolikheten för att tvister uppstår när en dokumentation är klar bör återförsäljare göra sitt yttersta för att snabbt klargöra alla viktiga punkter under den muntliga förhandlingen av villkor och bör inkludera dessa i bekräftelsen.

När mäklare är inblandade har medlemmar rätt att förvänta sig att mäklaren kommer att informera dem omedelbart när avtalet ingås. Som en allmän regel bör en överenskommelse anses ha varit "färdig / klar" där återförsäljaren positivt bekräftar mäklarens bekräftelse. Det förväntas att en mäklare inte ska anta att en överenskommelse är gjord utan muntlig bekräftelse från återförsäljaren.

Riktlinje # 19. Pass av namn av mäklare:

Det är en bra praxis för återförsäljare att inte söka motparternas namn innan de handlar och för mäklare att inte avslöja namnen innan avtalet slutförs. Återförsäljare och mäklare bör alltid behandla transaktionsuppgifterna som absolut konfidentiella mellan de berörda parterna.

För att spara tid och undvika förvirring bör återförsäljarna, när det är praktiskt, ge mäklare förhandsbesked om motparter med vilka de av någon anledning inte skulle vilja göra affärer. I alla sina transaktioner bör mäklare sträva efter att uppnå en gemensam och omedelbar utbyte av namn.

På repomarknaderna accepteras att medlemmarna kan variera priset (andra benet) beroende på motparten. Därför är det acceptabelt att medlemmen på förhand vet namnet på motparten.

När det gäller instrument som inlåningsbevis och kommersiella papper, där säljaren inte får vara samma enhet som emittenten, ska mäklaren först ge utgivarens namn till den potentiella köparen. Namnet på köparen ska lämnas först efter att köparen har accepterat säljarens namn. Säljaren har rätt att vägra att handla med köparen.

Riktlinje # 20. Rapportering av erbjudanden på NDS:

Återförsäljarna bör ingå avtal som ingåtts på NDS eller rapporteras på NDS inom en period av 15 minuter efter avtalets ingående.

Erbjudanden i statliga värdepapper och T-Bills kan genomföras antingen på NDS eller på annat sätt. Men när en gång slutsats måste alla avtal om statsobligationer och statsskuldväxlar rapporteras på NDS.

Eftersom uppgörelsen av avtalen mellan medlemmarna kommer att ske via CCIL, måste den införas i NDS. Återförsäljaren av värdepapperssäljande motpart måste ingå avtalet i NDS och återförsäljaren av den köpande motparten måste godkänna affären. Baksidan av båda motparterna måste då bekräfta affären.

Det skulle vara en bra praxis att ingå godkännandet av avtalen inom en period av 30 minuter från det att avtalet ingicks. Processen bör under alla omständigheter slutföras innan NDS stängs.

Riktlinje # 21. Oralbekräftelser:

Ingen muntlig bekräftelse är nödvändig när det gäller avtal som ingår i NDS. När det gäller andra erbjudanden är en muntlig bekräftelse av avtalen av bakkontoret en god praxis.

Frånvaro eller brist på svar ska inte tolkas som bekräftelse.

Riktlinje # 22. Skriftliga bekräftelser:

En skriftlig bekräftelse på varje affär måste skickas ut tidigt och en bekräftelse ska också tas emot från motparten.

Bekräftelsen ger en nödvändig skydd mot att hantera fel. Bekräftelser ska skickas och kontrolleras omedelbart, även när muntliga avtalsbekräftelser har gjorts.

Bekräftelse av varje affär måste skickas ut tidigt. Detta är särskilt viktigt om handeln är för samma dag avveckling. Alla deltagare på grossistmarknaderna bör ha möjlighet att skicka bekräftelser så att de tas emot och kan kontrolleras inom några timmar från det att avtalet slås.

Om de berörda produkterna är mer komplexa, och så kräver att mer detaljer ingår i bekräftelsen, kan detta inte vara möjligt. Det är emellertid i intresse för alla berörda att sådana avtal bekräftas så snabbt som möjligt och under inga omständigheter senare än nästa arbetsdag då avtalet träffas. Det rekommenderas att cheferna frågar om bekräftelser som inte mottagits inom den förväntade tiden.

Alla bekräftelser bör innehålla handelsdatum, värderingsdatum, motpartens namn och alla övriga detaljer i avtalet, inklusive, i förekommande fall, provisionen som debiteras av mäklaren.

Alla bekräftelser ska innehålla:

"Avvecklingen av avtalen i fastinkomst, penningmarknad och rupee-derivat är föremål för FIMMDAs marknadskonventioner oavsett motparten är medlem i FIMMDA".

Det är en accepterad praxis för chefer att direkt bekräfta alla detaljer om transaktioner som arrangeras via en mäklare, som självständigt skickar en kontrakt / transaktionsbekräftelse till båda motparterna.

Det är viktigt att cheferna efter mottagandet av bekräftelser omedelbart kontrollerar bekräftelserna så att avvikelser snabbt avslöjas och korrigeras. Som regel bör bekräftelser inte utfärdas av eller skickas till och kontrolleras av återförsäljare. Bekräftelse är en back-office-funktion.

Riktlinje # 23. Förlikning av skillnader:

Om alla de ovan angivna förfarandena följs, skulle förekomsten och storleken på skillnaderna minskas. Fel kan inträffa, och de bör identifieras och korrigeras omedelbart. Underlåtenhet att följa dessa principer kan leda till att de ansvariga bär kostnaden för eventuella skillnader.

Om skillnad i betalning uppstår på grund av fel i betalningen av medel, bör företagen inte försöka otillbörlig anrikning genom att behålla fonderna. Om medel behålls, bör kompensationsvillkor förhandlas mellan motparterna. Samma princip gäller vid leverans av värdepapper.

Riktlinje # 24. Avrundning:

Alla räntefordringar som ska betalas bör avrundas till högre rupier om paise-komponenten är lika med eller högre än 50paise och bör ignoreras om paise-komponenten är mindre än 50 paise.

Avrundningen av paise ska också göras med avseende på bruten period räntefordran / betalning.

Riktlinje # 25. Helgdagar / Marknadsstörning:

Listan över helgdagar visas av FIMMDA på sin hemsida.

Om på grund av oförutsedda händelser, ett visst datum för vilka transaktioner har ingåtts, förklaras därefter som en helgdag, då man avgör sådana krav bör principen om otillbörlig anrikning följas. Den övning som ska följas, om en olovlig helgdag uppges.

Läsaren kan referera till FIMMDA / FEDAI Handbook of Market Practices för deras ytterligare hänvisning.

Webbplatsadress: www (dot) fifda (dot) org / FEDAI: www (dot) fedai (punkt) org (punkt) i