10 Tekniker som används i Management för att få obligatorisk information

Några av de verktyg och tekniker som används i förvaltningen för att erforderlig information är: (1) Varje affärsenhet kräver tillräcklig mängd kapital för att den ska fungera smidigt, (2) Finansiell redovisning, (3) Historisk kostnadsredovisning, (4) Standardkostnad, (5) Budgetkontroll, (6) Marginalkostnad, (7) Beslutsredovisning, (8) Kontrollredovisning, (9) Omvärderingsredovisning och (10) Rapportering eller kommunikation:

Förvaltningen kräver bokföringsinformation för att kunna utföra sina uppgifter på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Ingen enskild teknik eller verktyg kan ge all önskad information. Därför måste ledningen tillgripa ett antal tekniker för att få den information som krävs.

Dessa verktyg och tekniker kan beskrivas enligt följande:

(1) Varje affärsenhet kräver tillräcklig mängd kapital för sin smidiga löpning:

Kapital krävs för långfristiga placeringar såväl som på medellång och kort sikt. Kapitalförsörjning är den ideala situationen för ett företag och det hjälper mycket för att uppnå önskad framgång. Varken kapitaltillskott eller dess överflöd är önskvärt. Finansiell planering består således av en korrekt uppskattning av omfattningen av det kapital som krävs, bestämningen av de källor som kommer att erhållas och förhållandet mellan de olika beloppen som ska hämtas från olika källor.

Förhållandet mellan aktiekapital och preferensaktiekapital mellan långfristiga och kortfristiga lån är av avgörande betydelse. Dessutom måste de kredit- och rabattpolicyer som ska följas bestämmas.

(2) Finansiell redovisning:

Finansiell redovisning gör en systematisk redovisning av affärstransaktioner och analyserar dem så att vinsten eller förlusten för en given period kan fastställas och att en balansräkning som vid en viss tidpunkt kan upprättas. Många tekniker för ledningsredovisning drar den nödvändiga informationen från bokföringen av ekonomisk redovisning. Det här är en analys av bokslut, kvotanalys, flödesanalys av pengar etc.

(3) Historisk kostnadsredovisning:

Historisk kostnadsredovisning handlar om registrering av faktiska på eller efter det datum då dessa uppkommer. I grund och botten finns det två kostnadssystem-Jobbkostnad och Processkostnad. Historisk kostnad är i sig självt av begränsat värde, eftersom den ineffektiva prestandan, om någon, inte kan kontrolleras och kontrolleras vid den tidpunkt då den uppträder under detta system. Men det moderna systemet för Standard Costing, vilket bidrar mycket till kontrollen av kostnaderna i ett tidigt skede, beror mycket på uppgifterna från historisk kostnadsredovisning.

(4) Standardkostnad:

Det är den mest effektiva metoden för kontroll av prestanda och kostnader. Det utvecklar den framåtblickande mentaliteten i ledningsgruppen. Under detta system fastställs en standard för varje jobb och under normala förhållanden hoppas det att den faktiska kostnaden jämförs med standarden. Vid slutförandet av ett jobb jämförs den faktiska kostnaden med standardkostnaden och variansen är utredd.

Orsakerna till avvikelserna analyseras sedan och om de är kontrollerbara styrs de då och där så att de i framtiden inte kan orsaka sådana avvikelser. Så, denna teknik hjälper mycket i att kontrollera kostnader och ha dem så nära standardkostnaderna som möjligt.

(5) Budgetkontroll:

Budgetkontrollen visar policy och planer i finansiella termer. Under detta system är mål för framtida produktioner, försäljning etc. förutbestämda och en budget för varje avdelning utarbetas i förväg. Det finns alltid en budgetkommitté för att upprätta samordning mellan de olika avdelningarna. Med budgetar upprättas ansvaret för berörda tjänstemän.

Den faktiska prestationen jämförs med den budgeterade och eventuella avvikelser är kända. Orsakerna till dessa avvikelser sorteras sedan ut och den berörda ansvariga tjänstemannen uppmanas att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att de återkommer i framtiden. På så sätt hålls kostnaderna inom de fastställda gränserna.

(6) Marginalkostnad:

Tekniken för marginalkostnad hjälper mycket när det gäller att nå fram till sunda ledningsbeslut. Det utmärkande med denna teknik är fördelningen av kostnader i rörliga och fasta kostnader. Variabel eller marginal kostnad är de som varierar i samma proportion som produktionen varierar. Fasta kostnader är de som inte påverkas av förändringar i produktionen med vissa gränser. Enligt denna teknik behandlas endast de rörliga kostnaderna som produktkostnader.

De fasta kostnaderna fördelas inte på kostnadscentraler eller produkter som enligt absorptionskostnadssystemet. Istället behandlas dessa som periodkostnader. Överskottet av försäljningsintäkterna över de rörliga kostnaderna benämns "Bidrag". De totala fasta kostnaderna för en period dras av från periodens totala bidrag och den resulterande siffran är vinsten eller förlusten för den perioden. Denna teknik har visat sig vara till stor hjälp, särskilt när det gäller att fatta rätt beslut om kortsiktigt utnyttjande av produktionen.

(7) Beslutsredovisning:

En av de viktigaste funktionerna i toppledningen är att fatta beslut. Beslutsfattande innebär valet från ett antal alternativ. Utvärderingen av alternativen kan ske rationellt, och i så fall blir användningen av siffror avgörande. Med hjälp av siffror kan det vara säkert vet hur varje alternativ påverkar produktion, försäljning och vinst. Genom att välja det mest lönsamma alternativet kan affärsavkastningen maximeras eller förlusterna kan minimeras.

I själva verket är beslutsredovisning inte ett separat system. Det uppmanar alla andra system att producera information som indikerar förvaltningen att projektet kommer att maximera vinsten eller minimera förlusten. Om beslut inte är baserat på fakta och siffror kommer det att göras intuitivt och i det fallet kommer det faktiska resultatet att avslöja om beslutet var bra eller dåligt. Denna process av "trial and error" kan visa sig vara katastrofalt för ett företagsföretag när som helst, för det är precis som att köra bil på en mörk väg utan ljus och bromsar.

(8) Kontrollräkning:

Återigen är detta inte ett separat system för redovisning. Budgetkontrollen och standardkostnaden, tekniker som redan diskuterats har inom sig sina egna kontrollmekanismer. Under dessa beräknas avvikelserna, deras orsaker analyseras och korrigerande åtgärder vidtas för att ta bort dem om det är möjligt att göra det.

På liknande sätt ges kontroll även genom internkontroll, internrevision, lagstadgad revision etc. Det omfattar också ansvarsredovisning där ett antal ansvarskontor är etablerade i ett företag. Hela kostnaden är allokerad till dessa centra. Vid varje sådant centrum beräknas de kontrollerbara och okontrollerade kostnaderna separat. Den berörda tjänstemannen är ansvarig för de kontrollerbara kostnaderna i hans centrum.

(9) Omvärderingsredovisning:

Det är också känt som ersättningsvärde redovisning. Det handlar om att fastställa ett nytt företags nyttjandevärde och därigenom säkerställer att kapitalet hålls intakt i reala termer och vinsten beräknas med detta i åtanke.

(10) Rapportering eller kommunikation :

Det innefattar presentation av resultat och fakta i verksamheten före förvaltningen på ett sådant sätt att dessa lätt kan förstås av ledningen och lämpliga beslut kan fattas i tid. Därför tas hjälp av rapporter, diagram, diagram, diagram, uttalanden etc..